Гидрология және ағысты реттеу

Сипаттама: Пән бастапқы деректердің географиялық, топографиялық, климаттық, геологиялық талдау әдістерін оқытады. Пән өзендердің, көлдердің, батпақтардың, жер асты суларының гидрологиясын зерттейтін бөлімшелерден тұрады. Өзендердің қалыптасуы, арналық үдерістер. Өзен ағынына әсер ететін факторлар. Ағынды реттеу түрлері. Маусымдық, көп жылдық реттеу су қоймалары қарастырылады. Су шаруашылығы есептерінің әдістері оқытылды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Гидрология жэне ағынды реттеу » пәнін оқытудың мақсаты –студенттерге өзен ағынының факторы және түзілу заңдылықтары; өзен және көл режимдері; суағарлар мен суаттардың негізгі гидрологиялық сипаттамаларын өлшеу мен анықтаудың әдістері мен техникалық құралдары тураплы қажетті білім беру
Міндет
  • Студенттерді гидромелиоративтік жүйелермен гидроқұрылымдарды жобалау мен пайдаануда теориялық негіздері мен инженерлік тәсілдерді пайдалануға, қабылданған нәтижелерді талдау мен бағалауға үйрету болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өзен ағысы, өзен, көл, батпақтың су режимін қалыптастыру заңдылығы туралы меңгеру. Өзен бассейндерінің су теңгерімі, ағысты реттеу әдістері, негізгі гидрологиялық сипаттамасын есептеу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы саласындағы жобалау және зерттеу қызметтері, ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Нурекенова Р.Т. Регулирование стка. Методические указания для практических занятий, курсовой работы, СРС.: ВКГТУ, 2011г. 2 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ сезонного регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г. 3 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ многолетнего регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г 3.2 Дополнительная литература 1 Железняков Г.В. Неговская Т.А., Овчаров Е.Е. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока. М.: «Колос», 1984.-432с. 2 Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляклв В.В. Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. М.: ВО «Агропромиздат», 1988.-224 с. 3 Руководство по гидрологическим расчетам при проектировании водохранилищ-Л.: Гидрометеоиздат, 1983-283 с. 4 Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока- Л.: Гидрометеоиздат, 1975-560 с.