Шетел тілі

Сипаттама: Курс көлемінде студент оқу, тыңдау, жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары мен іскерліктерін меңгереді; күнделікті қарым-қатынаста белсенді қолдануға қажетті шет тілінің практикалық білімдерін дамытады; базалық шет тілін оқыту процесінде коммуникативтік, лингвистикалық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктер қалыптасады.

Кредиттер саны: 10

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • Шетелдік тілмен қүнделікті өмірде белсенді қолдану
Міндет
 • Техникалық профилдің болашақ маманының білім гуманизацисы, студенттің тілдік білімін белгілі бір адамгершіліктік этномәдениет мінездің білім беру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ұлттық мәдени өзгешеліктің және елдің оқылытын тілдің білімінің жүйесінің құралымы; Белгілі көлемде лексикалық тілдік бірліктердің, синтаксистік құрылымның және грамматикалық, негізгі тілдік білім көрінісі: оқылатын негізгі ережелер және әріптің айтылуы, әліпби және сөздің тасқынында; емле : лексикалық-грамматикалық әріптердің жазуылуы және белгілі дыбыстарға сәйкестіктер; лексика : көп мәнді сөздердің сөз жасау үлгісі, контекстуальді мәндері, кәсіби оқылытын мамандықтарға лайықты терминдер және лексикалық конструкциялар; грамматика : табиғи-гуманитарлық және тілдік техникалық грамматикалық құбылыстар негізі. Типті пайда болатын әртүрлі тақырыптарға әдеби тілде істеп жасалынған айқын қатынастардың негізгі идеялардың түсіну жұмыс, оқу, бос уақыт және т.б.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Шетелдік тілде әдебиетпен ауызша және жазбаша коммуникацияда немесе күнделікті жағдайларға көпшілікте қарым-қатынаста алған білімдердің қолдану жұмыс, оқу, бос уақыт және т.б.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Шетелдік тілде білімдерге нақтылы облыста кризистік пікірлерге құрастыру : Диалогиялық сөз - елде оқылытын тілге болулар уақытты пайда болатын жағдайларға көпшілікте қарым-қатынас; диалогтарда алдын ала әзірлеусіз қатысуға қызықты тақырыпқа (мысалы, «жанұя», «хобби , «ұмыс», «саяхат», «ағымдағы») оқиғалар. Монологиялық сөздің - өзінің жеке әсерде, оқыиғаларда, өзінің жеке арманы, үміті және арманы; өзінің қөзқарасын және жеке ойын қысқаша түсіндіру; тарихтың немесе кітаптың немесе фильмнің арқауының мазмұндамасы және сөйлемше осы өзінің қатынасы. жазбаша сөз – тақырыпқа байланысты немесе қарапайым мәтінге қатысты; жеке мінез, өзінің жеке қобалжуы және әсерлерін хабарлайды.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Әңгімеге араласу зейіні; мен тым-тырыстың және описательных сөйлемшенің біреудің санымен түсіндір- ша мынадай тақырыптарға, сияқты отбасы, хобби, ынталар, жұмыс, сапар және ағымдағы уақиға. Зейін мұқият пайдалан- конструкцияның терімін таныс, әрдайым болып жат- жағдайлармен ассоциируемых. арылу зейін түсінікті, қарамастан ана, неден тым-тырыстар үшін грамматикалық және лексикалық ақы-пұлдың ізденісі үшін белгілі, айрықша ара маңызды созылымдықтың айтуларында. Бастау зейін, қолда- және тындыр- әңгіме бір на бір, сараптың тақырыптары таныс немесе жеке мәнді
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Шетел тілін оқу мақсаты құрлымында және кезеңдік құралымдағы дағдылар; сөздің қызметінің (оқу, жазу, тындау, ауызша коммуникация) дағдылары; Тілдік материалдың байқауында дербес жұмыстың ұйымының дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Phillips D. – Pearson Longman: 2007
 • English Grammar in Use. Murphy R. - Cambridge University Press: 2004
 • Семенова С.Д. Mastering English Grammar. Методические указания по английскому языку для студентов 1и 2 курсов всех специальностей ВКГТУ – Усть-Каменогорск, 2009 -122с.
 • Семенова С.Д. English Grammar Lectures and Seminars Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса специальностей дневной формы обучения, ВКГТУ, Усть-Каменогорск, 2004 – 98 стр.
Қосымша әдебиеттер
 • New Headway Fourth Edition, Liz and John Soars
 • English File Third Edition, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden
 • English-Russian and Russian-English dictionary
 • Англо-казахский словарь = Kazakh-English dictionary С. Г. Ахметова, Ж. Б. Турсунбаева, Ж. И. Искакова, Е. Ф. Яровая. – Алматы: Мектеп. – 2006
 • Oxford University Press Resources
 • Cambridge University Press Resources