Сорғыштар және сорғыш жабдықтары

Сипаттама: Әртүрлі салаларда сораптардың мақсаты, әрекет ету принциптері және қолдану саласы туралы базалық білімді қалыптастырады. Сораптардың негізгі параметрлері мен жіктелуін, сумен қамту және канализация үшін қолданылатын сораптардың конструкциясын; сорап сипаттамалары мен жұмыс режимін, олардың желімен бірлескен жұмысын оқытады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын сораптармен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ознакомиться с принципами действия и конструкциями различных типов насосов и насосного оборудования, применяемого в насосных станциях систем водоснабжения и водоотведения.
Міндет
  • Изучить принципы действия и конструкции различных типов насосов и насосного оборудования.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • знать и понимать конструкции и принцип работы насосного оборудования; знать и понимать, как производится выбор насосного оборудования.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • При проектировании водопроводных и канализационных насосных станций.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Умение самостоятельно произвести подбор насосов и насосного оборудования.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • развить коммуникативные способности, необходимые для работы в команде.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Применять новейшие достижения (оборудование) при проектировании водопроводных и канализационных насосных станций.
Негізгі әдебиет
  • 1 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. – М.: Стройиздат,2004.-320с. 2 Абрамов Н.Н. Водоснабжение.- М.: Стройиздат,2006.-440с. 3 Николадзе Г.И., Сомов М.А. Водоснабжение.- М.: Стройиздат,2007.-688с. 4 Журба М.Г. Водоснабжение 2 том.- Вологда-Москва, 2001.-324с. 5 Карасев Б.В. Насосы и насосные станции. – Минск: Высш. школа, 1990.-325с. 6 СНиП 4.01.02-2009. Строительные нормы и правила РК. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – Астана. 7.СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети сооружения.- М.: Госстрой СССР, 1986.-72с.