Суларды тазалаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пән табиғи және сарқынды сулардың физикалық және химиялық қасиеттері мен сапасының көрсеткіштері туралы; суды өңдеудің негізгі физика-химиялық әдістері туралы; су микробиологиясының негіздері және суды тазартудың биологиялық әдістері туралы; суды талдаудың заманауи әдістері туралы жалпы мәліметтерді береді. Суды тазалаудың дәстүрлі, жаңа технологиялары мен суларды тазарту ғимараттарын қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • студенттерді табиғи және ағынды суларды тазартудың дәстүрлі және заманауи әдістерімен таныстыру;
Міндет
 • - есептеу әдістемесін зерделеу және білім алушыларда суды тазарту бойынша құрылыстардың негізгі параметрлерін есептеу дағдыларын әзірлеу; - болашақ мамандарда табиғи және сарқынды суларды тазарту мәселелері бойынша білім саласындағы құзыреттілікті қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - суды тазартудың дәстүрлі және заманауи әдістері туралы түсініктерді білу; - суды тазарту бойынша негізгі құрылыстар; - суды тазарту бойынша тазарту құрылыстарын есептеу әдістемесі;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - осы пәннен алған теориялық білімдерін негізгі пәндерді оқу барысында қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - табиғи және ағынды суларды тазартудың оңтайлы әдісін таңдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - топта жұмыс істей білу және материалды зерттеу кезінде талқылауға қатысу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - суды тазартудың заманауи және оңтайлы әдістерін қолдану
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Су және оның адам өмірінде алатын орны.
 • Суды тазарту әдістері мен әдістерінің жіктелуі
 • Суды тазартудың негізгі физикалық әдістері: сүзу (процеживание); тұндыру (отстаивание); сүзу-фильтрование (оның ішінде орталықтан тепкіш); ультракүлгін өңдеу.
 • Суды тазартудың химиялық тәсілдері (әдістері): бейтараптандыру; тотығу; қалпына келтіру.
 • Суды тазартудың физика-химиялық тәсілдері: флотация; сорбция; экстракция; ионалмасу; электродиализ; кері осмос; термиялық әдістер.
 • Суды тазартудың биологиялық тәсілдері(әдістері): - биологиялық тоғандар; сүзу алаңдары; биофильтрлер; аэротенки (окситенки); метантенктер.
 • Суды заласыздандыру тәсілдері.
 • Шағын елді мекендердің сарқынды суын тазалау әдістері және онда қолданылатын ғимараттар.
 • Шет елдерде қолданылатын табиғи және сарқынды суды тазалау әдістері
Негізгі әдебиет
 • 1. СНнП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, РК, г.Алматы, 2002 г.
 • 2. Журба М.Г., Соколов Л.И., ГовороваЖ.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учеб. пособие. -М.: АСВ. 2003г.
 • 3. Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том2 - Очистка и кондиционирование природных вод: Учеб. пособие. - Вологда -Москва: ВоГТУ, 2001г.
 • 4. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник, Инфра-М, 2011 г.
 • 2. М.А.Сомов, М.Г.Журба Водоснабжение. - М: АСФ, 2010г.