Математические и физические основы цифровых средств

Сипаттама: Компьютерлік жүйелер мен желілерді аппараттық қамтамасыз етуге баса назар аудара отырып, Сандық техника құралдарын құрудың әдіснамалық негіздерін меңгеру. Цифрлық құрылғыларды жобалау технологиясының негізін құрайтын негізгі принциптермен және іргелі физикалық заңдармен танысу. Цифрлық құрылғыларды құрастырудың және іске асырудың дәстүрлі және перспективалық бағыттарының ұғымдық негіздерін қалыптастыру.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • компьютерлік электроника, оптоэлектроника саласындағы терминологиялық базаны меңгеру; сандық құрылғылар мен жүйелерде сандық және символдық ақпаратты ұсынудың, кодтаудың және физикалық бейнелеудің базалық принциптерін оқып үйрену; ақпаратты сақтаудың, өңдеудің және бейнелеудің негізгі функционалдық кіші жүйелерінің конструктивтік ерекшеліктерін оқып үйрену.
Міндет
  • Бұл пәнді оқыту міндеттеріне:: - физикалық заңдарды, процестерді, құбылыстарды және оларға негізделген сандық техника құралдарының базалық компоненттерінің қызмет ету принциптерін оқып үйрену; - сандық деректерді көрсету және кодтау принциптерін зерттеу; - сандық деректерді сақтау, өңдеу және беру сандық жүйелерінің негізін құрайтын негізгі функционалдық тораптар мен компоненттердің негізгі сипаттамаларын зерттеу жатады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу: - сандық деректерді сандық жүйелермен ұсыну және өңдеудің әдістері мен тәсілдерін; - Сандық техника құралдарының бірқатар базистік элементтері мен компоненттерінің жобалануы және жұмыс істеуіне негізделетін физикалық принциптерін; - Ақпараттық-есептеу техникасы құралдарының жұмыс істеу тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық бағыттар мен шешімдерін; - дербес компьютерлердің функционалдық және конструкциялық тораптары мен модульдерін құрастыру және коммутациялау принциптерін. 2. Түсіну: - компьютерлер мен жүйелердің құрылымы, құрамы мен жұмыс істеуінің негізгі принциптерін; - компьютерлік техниканы, есептеу жүйелерін, кешендер мен желілерді қолдану саласын жетілдіру, жобалау және кеңейту үрдістерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • – әртүрлі көрсетілімдерде сандық деректермен операцияларды орындаудың машиналық процедураларын модельдеуді;-аппараттық – бағдарламалық кешендер мен желілердің компоненттерін конфигурациялауды; – компьютерлік жабдықтарды орналастыруға қабілетті болу, есептеу жүйелері мен желілерін пайдаланушылардың автоматтандырылған жұмыс орындарын жабдықтау; - есептеу жүйелері мен желілерінің жұмыс істеуінің өндірістік және өндірістік емес шығындарын бағалау дағдысының болуы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инновациялық менеджмент және стратегиялық жоспарлау саласында пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • – корпоративтік компьютерлік желіге, телекоммуникациялық жүйеге қызмет көрсету және әкімшілендіру бойынша топта жұмыс істей білу; - кәсіпорын және ұйым қызметкерлерінің желілік пайдаланушыларының дағдыларына оқыту процесін ұйымдастыру бойынша коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - дербес пайдалану жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігіне талдау жүргізу және сыни баға беру; – компьютерлер мен жүйелердің негізгі тораптары мен құрылымдық компоненттерінің функционалдық және техникалық сипаттамаларын түсіндіру;-компьютерлерді, есептеу жүйелері мен желілерін пайдалану процесінде арифметикалық-логикалық процедураларды пайдалану; - есептеу жүйелерін практикалық қолдану мәселелері бойынша ақпараттық материалдардың мазмұнын талдау.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература: 1 Мышляева И.М. Цифровая схемотехника: Учебник для сред. Проф. Образования/Ирина Михайловна Мышляева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 400 с. (с. 5 – 40). 2 Введение в цифровую схемотехнику / Новиков Ю.В. – М.: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016 (Основы информацион-ных технологий). (с. 4 – 8). 3 Беспалов В.Г. Основы оптоинформатики. Часть 1. Информационные технологии – от электронного к оптическому компьютеру. – СПб.: Издатель-ство «Питер», 2006. 4 Ефанов В.И. Введение в специальность. Физика и техника оптической связи: Учебное пособие. – Томск: Томский межвузовский центр ди-станционного образования, 2006. – 166 с.