Алгебра и геометрия

Сипаттама: Курс Жалпы білім беретін математикалық пәндер қатарына жатады. Аналитикалық геометрия мен сызықтық алгебра кіреді. Аналитикалық геометрия-негізгі ұғымдары қарапайым геометриялық бейнелер (нүктелер, түзулер, жазықтықтар, қисықтар және екінші ретті беттер) болып табылатын геометрия бөлімі. Аналитикалық геометриядағы зерттеудің негізгі құралдары координаттар әдісі және элементарлық алгебра әдістері болып табылады. Сызықты алгебра-векторларды, векторлық кеңістіктерді, сызықты түрлендірулер мен сызықты теңдеулер жүйесін зерттейтін математиканың бөлімі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер