Теория автоматического управления

Сипаттама: Автоматты басқару теориясының негізгі түсініктері мен анықтамалары. Басқарудың негізгі принциптері. Басқару жүйелерінің элементтері мен жіктелуі. Реттеудің типтік заңдары. Автоматты басқару жүйелерінің математикалық сипаттамасы және динамикалық сипаттамалары. Құрылымдық сұлбалар және оларды түрлендіру ережелері. САР тұрақтылығы, реттеу сапасының көрсеткіштері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жоғары тиімді автоматты басқару жүйелерін әзірлеу және пайдалану үшін білім алушыларда құзыреттілікті қалыптастыру.
Міндет
 • Есептеу техникасы құралдарын пайдалана отырып, автоматты басқару жүйелерін талдау және синтездеу үшін білім алушылардың білім мен түсініктерді алуы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Автоматты басқарудың сызықты жүйелері теориясының негізгі түсініктері мен анықтамалары, оларды математикалық сипаттау әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Сызықты алгебра әдістерін, матрицалар теориясының негіздерін, дифференциалдық теңдеулерді және автоматты басқару жүйелерінің жалпы қасиеттерін талдау үшін кешенді айнымалы функциялардың теориясын қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • жеке жауапкершілік, кәсіби этика және кәсіби қызметті жүргізу нормаларын ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • автоматтандыру саласындағы кешенді инженерлік қызметтің нәтижелерін нақты баяндау және қорғау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективаларын сезіну қабілеті.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Басқару объектісі және оған әсер ету
 • АБЖ жұмыс режимі. Сызықтық АБЖ дифференциалдық теңдеулері және жазудың операторлық формасы
 • Сызықтық АБЖ дифференциалдық теңдеулері және жазудың операторлық формасы
 • АБЖ динамикалық сипаттамалары. Беріліс функциясы, уақытша сипаттамалары
 • Жиілік сипаттамалары, кеңейтілген сипаттамалары
 • Типтік динамикалық буындар және олардың сипаттамалары: күшейткіш, дифференциялаушы, интегралдаушы буындар
 • Типтік динамикалық буындар және олардың сипаттамалары: 1-ші ретті апериодикалық буыны, тербелмелі буыны, кешігу буыны
 • Сызықты үздіксіз жүйелердің тұрақтылығы. Орнықтылықтың алгебралық критерийлері
 • Сызықты үздіксіз жүйелердің тұрақтылығы. Орнықтылықтың жиіліктік өлшемдері
 • Модуль және фаза бойынша жүйенің орнықтылық қоры
 • Өтпелі процесс бойынша реттеу сапасын талдау. Жүйенің сапасын тікелей бағалау
 • АБЖ сапасын түбірлік бағалау
 • Амплитудалық және заттай жиілік сипаттамасы бойынша сапаны талдау
 • Өтпелі процесті трапеция әдісімен құру
Негізгі әдебиет
 • 1. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования, издание третье, исправленное. Москва, издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 2011. 2. Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования, учебное пособие для вузов, изд. 2-е, перераб. и доп., - М.: "Энергия", 1997. - 648с., ил. 3. Зайцев Г. Ф. Теория автоматического управления и регулирования.— 2-е изд., перераб. и доп. Киев, Издательство Выща школа Головное издательство, 2009.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 288 с. - ISBN 5-9221-0379-2.