Автоматизация производственных процессов

Сипаттама: Функция, жұмыс уақыты, ТП АБЖ құрылымы. Аумақ идентификациясы. Аналитикалық және экперименталды модельдеудің зерттеу түрі. ТП АБЖ негізгі есептеудің алгоритмі. ТП АБЖ техникалық құралдары. Реттеуіштердің әр түрлілігі және олардың реттеу жүйесінде қолданылуы.Орындайтын құрылғы және реттеу органы. ЭВМ нің ТП АБЖ да қолданылуы. Стандартты интерфейсі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Өндірісте автоматтандырылған басқару жүйесіне талдау және синтез жүргізуге, өндірістің қоятын шарты мен талаптарына сәйкес автоматтандырылатын жүйеде жеткілікті білім көлемін иелену, автоматтандырылған басқару жүйесінің белгілі бір бөлігін құрастыруда жеткілікті базалық білімнің болуы, оны техникалық сауатты эксплуатациялау үшін 5В070200 «Автоматтандыру және басқару мамандығындағы бакалавриаттарды теория және практикаға дайындау.
Міндет
  • Технологиялық процестердің негізгі параметрлерінің негізгі ұғымдарын, бақылап-өлшейтін техниканы; технологиялық процестер мен басқару жүйесінің математикалық үлгілеуі; ТПАБЖ есептеу техникасының қолдану аясының негізгі техникалық мінездемесі, өндірістік желінің құралдары, сигналдарды түрлендірушілер, атқарушы механизмдер. Апаттық сигнал беру мен құлыптауды орналастыру принципі мен жұмыс жасауы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Технологиялық процестердің негізгі параметрлерінің негізгі ұғымдарын, бақылап-өлшейтін техниканы; технологиялық процестер мен басқару жүйесінің математикалық үлгілеуін; ТПАБЖ есептеу техникасының қолдану аясын негізгі техникалық мінездемесін, өндірістік желінің құралдарын, сигналдарды түрлендірушілер, атқарушы механизмдер. Апаттық сигнал беру мен құлыптауды орналастыру принципі мен жұмыс жасауы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Технологиялық процестерді қолдануды жүзеге асыру орнатылу тұжырымын мақсаттау; қойылған шарт пен пайдалануға байланысты ТПАБЖ бірыңғай жүйесінің элементтерін құрастыруды жүзеге асыру; басқарылатын бағдарламаның жұмыс істеу алгоритмін құрастыру және ТПАБЖ арналған бағдарламалық қамсыздандыруды құрастыруға лайықты орта таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автоматтандыру нысаны ретінде дискретті және толассыз технологиялық процестердің математикалық суреттеуі мен талдауы; ТПАБЖ негізгі компоненттерін таңдау және есептеу, басқару жүйесінің қолданбалы бағдарламасын құрастыруды қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Халықтық шаруашылықтағы технологиялық процестердің түрлері мен ерешеліктерін, автоматтандырылған басқару жүйесінің түрлерін, құрылымын, жұмыс жасау принциптерін;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Технологиялық процестердің негізгі параметрлерінің негізгі ұғымдарын, бақылап-өлшейтін техниканы; технологиялық процестер мен басқару жүйесінің математикалық үлгілеуін; ТП АБЖ есептеу техникасының қолдану аясын негізгі техникалық мінездемесін, өндірістік желінің құралдарын, сигналдарды түрлендірушілер, атқарушы механизмдер.
Негізгі әдебиет
  • 1 Автоматизация технологических процессов Бородин И. Ф., Судник Ю. А. М.: изд.: КОЛОСС, 2007г. 2 Мазуров В.М. Теоритические основы построения АСУ ТП. М. : Изд-во ЭРА, 2003 г – 436с.