САПР в медицинском приборостроении

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады. Рөлі мен өзара іс-қимыл түрі САПР тіршілік циклінің кезеңдерінде бұйымдарды аспап жасау. Жіктеу АЖЖ. Деңгейлерінің саны техникалық қамтамасыз ету. АЖЖ қамтамасыз ету түрлері. Ұйымдастырушылық және нормативтік құқықтық негіздері бірлігін қамтамасыз ету жобалау. Негізгі терминдер.. Функциялары мен қамтамасыз ету АЖЖ. Техникалық қамтамасыз ету АЖЖ. Математикалық қамтамасыз ету. Бағдарламалық қамтамасыз ету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - қамтамасыз ету маманның инженерлік білім саласындағы автоматтандырылған жобалаудың медициналық техника.
Міндет
  • Пәннің міндеттері: -Рөлі мен өзара іс-қимыл түрі САПР тіршілік циклінің кезеңдерінде бұйымдарды аспап жасау. ---АЖЖ жіктелуі. -АЖЖ қамтамасыз ету түрлері. -Негізгі терминдер..
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • компьютерлік құралдарды қолдана отырып биомедициналық ақпаратты автоматтандырылған өңдеу, биопроцестерді есептеу және модельдеу әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • медициналық техникаға қызмет көрсету дағдыларын үйрену және меңгеру работоспособность;
Негізгі әдебиет
  • 1. Richard C. Dorf (Ed.) The Electrical Engineering Handbook: Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments. 1st Edition. CRC Press, 2016. – 392 p. 2. Kutz M. Biomedical Engineering and Design Handbook, Volumes I and II. 2 edition. - McGraw-Hill Professional: 2009. - 1600 p. 3. Биомедицинская измерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Jl.В. Илясов. - М.: Высш. шк., 2007. - 342 е.: ил. ISBN 978-5-06-005535-1 4. Бердников А.В., Семко М.В., Широкова Ю.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Тех. методы и аппараты для экспресс-диагностики. Казань, 2004. 176 с.