Международный бизнес

Сипаттама: Бұл курс халықаралық бизнестің негіздері, қағидаттары мен ерекшеліктерін үйретеді. Әр түрлі елдерде орналасқан фирмалар мен олардың бөлімшелерінің өзара іс-қимылын зерттеуге, халықаралық деңгейдегі қаржылық ресурстар мен инвестициялық басқаруға ерекше назар аударылады. Пән студенттерге халықаралық фирмаларда ұйымдастыру және стратегиялық басқару саласында тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Үкіметтік ұйымдарда, халықаралық компанияларда өздерінің табысты мансаптарын дамытуға және өз елінде немесе шетелде өз бизнесін құруға ықпал ететін тиімді басқару шешімдерін, ішкі корпоративтік және сыртқы бизнес-коммуникацияларды дамыту үшін қажетті студенттердің кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру.
Міндет
  • Пәннің негізгі бөлімдерін меңгеру, өз мамандығы бойынша болашақ мамандардың талаптарына сәйкес келетін дағдылар мен қабілеттерін терең білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Халықаралық бизнестің дамуындағы негізгі үрдістерді білу және түсіну. Қазіргі заманғы халықаралық ұйымдарды басқару түрлері мен әдістерін дамыту
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Халықаралық бизнестің өзекті мәселелерін білу және түсінуді қолдану. Халықаралық бизнесті басқару теориясы мен тәжірибесін сараптайды.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Халықаралық экономика мен бизнестегі отандық және шетелдік көздерден алынған ақпараттарды сыни түрде бағалайды және қалыптастырады
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Байланыстың мақсаты мен жағдайына негізделген қарым-қатынасты дұрыс қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ұйымдастырушылық- басқарушылық шешімдерді ұсынады және қабылданған шешімдердің салдары мен жағдайларын бағалайды. Талдамалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолданады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Дафт Р. Менеджмент МВА: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт - 10-е изд. - СПб. Питер, 2014. - 656 с. 2. Международный бизнес: Учебное пособие /В.А. Михалкин.-М.: Магистр: НИЦ ИНФРА, 2012. - 320 с. 3. Международный бизнес: Учебное пособие /В.К. Поспелов, Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович; под ред. В.К. Поспелова. - М.,: Вузовский учебник НИЦ ИНФРА - М., 2014.- 256 с. 4.Drucker Peter F. Enduring Wisdom for Young Leaders. Jossey-Bass. 2015. 5.Doyle P. Marketing Manadgement and Strategy. New York, 2016. - 464 p.