Преддипломная практика

Сипаттама: Әртүрлі саладағы кәсіпорын қызметімен танысу; фирманың бизнес-процессімен танысу; кәсіпорынның қаржылық және өндірістік-шаруашылық қызметін кешенді экономикалық талдауды өткізу, фирма қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараны қалыптастыру

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мамандық бойынша жұмыстың тәжірибелік дағдысын иемдену, теориялық алған білімді тәжірибеде бекіту
Міндет
  • Дипломдық жұмысты жазуға ақпараттарды талдау және жинау, кәсіпорын қызметін жоспарлау тәжірибесін үйрену, кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттырудағы шараның экономикалық негіздемесі, болжамды есептеулер, қаржылық-экономпикалық жұмысты өздігінен зерттеу дағдысын үйрену
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Шаруашылық субъект қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық және экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажет, бухгалтерлік, қаржылық ,статистикалық және басқада ақпараттарды жинау, білу және үйрену
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіпорын мен ұйымның өндірістік- шаруашылық және қаржылық қызметін үйрену, жұмыс тәжірибесін оқып білу, фирманың экономикалық қызметіне қатысу; басқарудың негізгі әдістерін тәжірибеде қолдану. Кәсіпорынның есебін талдап , оқып уйрену, даму стратегия бағытын анықтау, оны қолдану механизмін жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Басқару шешімдерін тиімді бағалауды жүзеге асыру, кәсіпкерлік қызметтін тиімділігін талдау. Аймақтық нарықтың ерекшелігін ескере отырып, нарық стратегиясын құру және басқару процессіндегі кәсіпорын қызметін жоспарлау және бағыттау, ұйымдастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіпорын қызметін талдау және жоспарлау тәжірибесін иемдену. Тиімді жұмыс істеу қабілеттілігін ояту, жеке қасиеттерін жетілдіру, жеке және топпен жұмыс істеу тиімділігін көрсету, орындаушы жеке топтарды басқарудағы дағдыларды көрсету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіптік өсуге ұмтылу дағдылары мен білу, білім алу процессі кезінде алған білімді тәжірибеде қолдануға дайын болу. Диплом алдындағы тәжірибенің қорытындысы дипломдық жұмысты жазуға қолданылуы тиіс
Негізгі әдебиет
  • 1. Конституция Республики Казахстан 2. Комментарии к Гражданскому Кодексу РК 3. Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан. Астана, Акорда, 29 октября 2015 года, № 375-V ЗРК 4. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. и др. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2013. 5. Сейдахметова А.С., Елшибековой К.Ж. «Предпринимательство». – Алматы: Экономика, 2010-304с. 6. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 718 с. 7. Зайцев Н.Л. «Экономика промышленного предприятия»: ИНФРА 2010. 8. Куатова Д.Я. Экономика предприятия. Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2016