Финансовый анализ в бюджетных организациях

Сипаттама: Бұл курс бюджеттік ұйымдардағы қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерімен таныстыруға арналған, соның ішінде бюджеттік ұйымдардың қаржылық талдауының маңызын, мақсатын, ақпараттық базасын және т.б.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Бюджеттік ұйым қызметіне қаржылық талдау жасаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру, бухгалтерлік балансын, табыстар мен шығындар жоспарын, қаржыландыру жоспарын және т.б. талдаудың әдістерімен танысу
Міндет
 • Бюджеттік ұйым қызметін қаржылық талдауға қатысты есептеулерді жүргізе білу, соның ішінде қаржылық коэффиценттерді есептей білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Бюджеттік ұйымның қызметін нормативті реттеу жүйесін білу
 • Бюджеттік ұйым қызметін талдауының мақсатын, міндеттерін және әдістерін білу
 • Бюджеттік ұйым қызметін талдауының ақпараттық базасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған білім нәтижесінде бюджеттік ұйымдардың қаржылық талдауы бойынша тәжірибелік есептеулерді жасауды үйрену, соның ішінде бухгалтерлік балансты тікелей және көлденең талдау, ұйымның қаржыландыру жоспарын талдау және т.б.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Қаржылық талдау барысында алынған нәтижелерді экономикалық тұрғыдан бағалап, оларды бюджеттік ұйымның жалпы қаржылық жағдайын жақсартуға ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды жасау үшін пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • способность легко адаптироваться в профессиональной среде, быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью;
 • Экономикалық ой-қабілеттілігінің мәдениетін білу, ұйымдарда бекітілген нысандар бойынша есептемелерді талдау.
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды
 • умение использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии при проведении финансового анализа.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін докторантурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • Данилов Е.Н., Абарникова В.Е., Шипков Л.К., Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях - М.: ФиС, 2009. - 336 с.
 • Панков Д.А., Головкова Е.А., Пашковская Л.В., Анализ хозяйственной деятельности бюджетной организации - М.: Новое знание, 2008. - 409 с.
 • Вахрин П.И., Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2007. – 320 с.
 • Өмірбаев С. М. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. – Астана: «Сарыарқа» ЖҚ, 2007.- 488 б
 • Өтебаев Б.С. Мемлекеттік бюджет: оқулық - Алматы : Экономика, 2006 – 320 б
 • Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі