Инновационная инфраструктура и современные методы финансирования

Сипаттама: Курс инновациялық инфрақұрылымның қызмет ету негіздерін, Қазақстан экономикасының инновациялық даму жолына көшу ерекшеліктерін, инновациялық инфрақұрылым элементтерін құру мен дамытудың әлемдік тәжірибесін зерделеуге бағытталған. Сонымен қатар, пән инновацияны әзірлеу және енгізу, сонымен қатар жаңа инновациялық ұйымдарды құру үшін ұлттық және аймақтық қаржы институттары арқылы қаржы ресурстарын тартудың заманауи әдістерін зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Изучение основ функционирования инновационной инфраструктуры в современной экономике и умение использовать современные методы финансирования в практической деятельности предприятия.
Міндет
  • Задачами изучения дисциплины являются: 1. Раскрыть теоретические основы функционирования инновационной инфраструктуры, ее состав, структуру, принципы деятельности. 2. Познакомиться с современными методами финансирования деятельности предприятия, уметь осуществлять оптимальный их выбор. 3. Показать возможные подходы к организации и управлению источниками финансирования, выбору субъектов инновационной инфраструктуры для эффективного сотрудничества.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. инновациялық инфрақұрылымдының түйінді элементтері (ғылым мен технопарктер, технологиялар трансферті орталықтары, бизнес-инкубаторлар, технополистер, , ғылыми-технологиялық ақпарат базасы және т.б,) . кәсіпорынның қызметін қаржыландыру тәсілдерә және әдістері, қазіргі заманғы көздері, олардың қызметтерінің принциптері және функциялары.
  • 2. - қаржыландыру оңтайлы жолдарын таңдауды жүзеге асыру, , сондай-ақ кәсіпорынның ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерцияландыру процесіне қолдау көрсету.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіпорынның мақсатқа жетуі үшін инновациялық инфрақұрылым субъектілерін және қаржыландыру әдістерін таңдау кезінде оңтайлы басқарушылық шешімдер қабылдауға дағдыларды меңгере білуі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жоғары технологиялық кәсіпорындардың қызметін қаржыландыру әдістерін, ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерциализациялау үрдісіне қолдау көрсететін инновациялық инфрақұрылым субъектілерін оңтайлы таңдау бойынша кәсіпорындарда қызметті ұйымдастыруға қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. іскерлік этика нормаларын қкадағалау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын сақтау; - қоғамдық пікір, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, әлеуметтік нормаларға негізелген әлеуметтік және этикалық құндылықтарды білу; - өзінің кәсіби қызметінде осы құндылықтарды басшылыққа ала білу - командада жұмыс істей білуі, өз көзқарасын дәлелдей білуі, жаңа шешімдерді ұсына білуі, шешім таба білуі, өз пікірін ұжымдық пікірімен сәйкестендіре білуі, кәсіби қызметіне байланысты әртүрлі жағдайлар мен оқиғаларда икемді және мобильді болуы.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • күнделікті кәсіби қызметіне және магистратурада үздіксіз білімін жалғастыру үшін қажетті жаңа арнайы білімін алу дағдыларын меңгеру; кәсіби қызметінде алған білімдерін бейімдеу; ресурстарды қалыптастыру және бөлу кезінде тиімді қаржылық шешімдерді таба білу; кәсіби және жеке өсу үшін тырыса білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Асаул А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / Асаул А.Н. и др. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. — 606 с. 2. Низамова А.Ш., Раимджанова Л.Р. СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. № 9(22). – Новосибирск: СибАК, 2013. 3. Барлыбаева Н. А., Национальная инновационная система Казахстана, перспективы и механизм развития, Алматы, 2006 г.