Водоподготовка для ТЭС

Сипаттама: «ЖЭС су дайындау» пәні студенттерді ЖЭС, АЭС-қа заманауи технологиялық тәсілмен су дайындауға үйретеді. ЖЭС су дайындау қондырғыларының негізгі жабдықтарын таңдау және нысанның су қажеттілік есебінінің тәсілдерін және су сапасына байланысты шешімдер қабылдау қарастырылады

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты әр түрлі қалдықтардан суды тазалау технологиясында инженерлік ойды дамыту және электр станциясын жобалау және пайдалану процесінде су сапасының нормативтік көрсеткіштерін қамтамасыз ету№
Міндет
 • Пәннің тапсырмасы – студенттерді ЖЭС, АЭС-қа заманауи технологиялық тәсілмен су дайындауға үйретеді. ЖЭС су дайындау қондырғыларының негізгі жабдықтарын таңдау және нысанның су қажеттілік есебінінің тәсілдерін және су сапасына байланысты шешімдер қабылдау қарастырылады, студенттерді әдебиет көздеримен жұмыс істеуге үйрету
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студенттер Су дайындау қондырғысының сұлбасын таңдау үшін негізгі және қосалқы жабдықтардың пайдалану мәліметтері мен сипаттамаларын талдай алады және жылу тасымалдағыштың сапасының химиялық-технологиялық мониторингі жүйесі
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Су дайындау қондырғысының технологиялық көрсеткіштерін талдаудың негізгі әдістерін; су-химиялық режимді қолдау мен түзетудің негізгі әдістерін меңгерген.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Түсіндіру әдісі осы мәселе бойынша ойға негізделген. Педагог материалды бере отырып, нақты мысал келтіреді, ұсынылған тақырып шеңберінде егжей-тегжейлі қарау жүргізіледі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. Жұмыс орнын техникалық қамтамассыз ету, технологиялық өндіріске, техникалық қауіпсіздік нормаларымен және өндірістік санитарияға сәйкес технологиялық құрылғыларды орналастыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • 1. Алынған білімдерін іс жүзінде қолдану дағдылары, электрмен жабдықтау жүйелерін талдау әдістерін қолдану, есептеу техникасының заманауи құралдарын қолдану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Жылуэнергетикада суды пайдалану. ЖЭС циклдеріндегі су айналымының типтік сұлбалары. Су мен будың физика-химиялық қасиеттері. Табиғи сулар қоспалары, сипаттамасы, жіктелуі. Табиғи және технологиялық су сапасының көрсеткіштері. Жылу энергетикалық кәсіпорындардың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін су сапасына қойылатын талаптар.
 • Суды алдын ала өңдеу. Жалпы ережелер. Коллоидты-дисперсиялық жүйелер, судың коллоидты қоспалары. Коагуляция механизмі. Коагулянттар. Флокулянттар. Электрокоагуляция. Коагулянт жұмысының оңтайлы режимін, типін және дозасын анықтау.
 • Әктас. Әктеу механизмі. Әктеу кезінде ӘК дозасын есептеу. Суды алдын ала тазалаудың реагенттік әдістерін біріктіру. Ағартуды су фильтрованием. Сүзу процесінің механизмі. Адгезионды және пленкалы сүзу. Сүзгіш материалдар. Сүзгілердің құрылымы және пайдалану.
 • Ион алмасу әдісімен суды өңдеу. Ионит және ион алмасу процестерінің заңдылықтары туралы жалпы мәліметтер. Иониттердің технологиялық сипаттамалары. Иондық алмасу технологиясы. Иониттерді регенерациялау тәсілдері. Катиондау. Аниондау.
 • Химиялық тұзсыздандыру. Аралас әсер ететін сүзгілер, олардың регенерациясы. Ионитті Қондырғылардың технологиялық сұлбалары. Ионитті сүзгілерді пайдалану. Суды тазалау сұлбасын таңдау және есептеу. Ионитті Су дайындаудың аз ағындық сұлбасы.
 • Суды тазалаудың мембраналық әдістері. Жалпы ережелер. Кері осмос және ультрафильтрация технологиясы. Кері осмос принципі. Мембрана арқылы судың өту механизмі. Мембраналардың түрлері. Аппараттардың типтері мен конструкциялары.
 • Электродиализ технологиясы. Катодты және анодты реакциялар. Ион алмасу мембраналарының сапасына қойылатын талаптар. Иондық алмасумен мембраналық әдістерді біріктіру. Аппараттардың типтері мен конструкциялары
 • Судан газдарды алып тастау. Судағы газдардың ерігіштігі. Судан газдардың десорбциясы. Сайлау десорбциясы. Деаэраторлар. Деаэраторларда газдарды жою технологиясы.
 • Декарбонизаторлар. Декарбонизаторларда көміртегі диоксидін жою технологиясы. Декарбонизаторлардың принциптік сұлбалары мен конструкциялары. Декарбонизаторларды есептеу әдістемесі. Судан газдарды жоюдың химиялық әдістері.
 • Салқындатқыш және циркуляциялық суды өңдеу. Суыту және циркуляция жүйелері. Салқындатқыш судың тұрақтылығы. Түзілу және шөгінділердің сипаты. Минералды шөгінділердің түзілуін болдырмау (үрлеу, Қышқылдандыру, фосфаттау, кешендермен өңдеу).
 • Суды өңдеудің физикалық әдістері. Салқындату және циркуляция жүйелерінің биологиялық өсуінің алдын алу. Реагенттердің қажетті мөлшерін есептеу
 • Суды термиялық тұзсыздандыру. Дистилляцияның физика-химиялық негіздері. Буландырғыштарды электр станцияларының жылу схемасына қосу. Қайнау типті буландырғыштарда және жылдам қайнау аппараттарында термиялық тұзсыздандыру. Буландырғыштардың құрылымы.
 • Бу түрлендіргіш қондырғылар. Буландыру және бу түрлендіргіш қондырғылардың сұлбалары. Буландырғыштарда және бу түрлендіргіш қондырғыларда буды тазалау. Сепараторлар мен бумен жуу құрылғыларын есептеу. Буландырғыштар дистиллятының және бу түзгіштердің екінші буының сапасына қойылатын талаптар. Буландыру және бу түрлендіргіш қондырғылардың жылу және жалпы үнемділігінің негізгі көрсеткіштері
 • Электр станцияларының ағындары және оларды залалсыздандыру технологиялары. Су дайындау және оның қоршаған ортаға әсері. Суыту жүйелерінің ағынды сулары. Су дайындау қондырғыларының ағынды сулары. Мұнай өнімдерімен ластанған ағындар.
 • Жабдықтарды консервациялаудан және химиялық тазартудан ағындар. Мазут қазандықтарының регенеративті ауа жылытқыштарының жуу сулары. Беттік ағынды сулар.
Негізгі әдебиет
 • 1 Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учеб. : рек. Мин. обр. РФ / Б. А. Соколов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 432 с. 2. Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их программированные расчеты [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А. С. Копылов, В. Ф. Очков, Ю. В. Чудова. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-та, 2009. - 222 с. 3 Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов: практ. пособие для оператора котельной / В.М. Тарасюк; Под ред. Б.А. Соколова. - М. : НЦ ЭНАС, 2004. - 272 с. 4 Копылов А.С. Водоподготовка в энергетике: учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ / А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-та, 2003. - 310 с. 5 Воронов В.Н., Петрова Т.И. Под ред. Пильщикова А.П. Водно-химические режимы ТЭС и АЭС. М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 240 с. 6 Беседина Т.Н. Стандарт УТЭК Методическое пособие по оформлению пояснительной записки и графических работ курсового и дипломного проектирования. - Уфа: Минестерство энергетики РФ, Уфимский топливно-энергетический колледж, 2004.