Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

Сипаттама: Жылуэнергетикалық қондырғыларды, энергетикалық блоктарды және жүйелерді пайдалануды терең білу электростанция жумысшыларына ғана емес, сонымен қатар электростанция мен жылужүйелерін жобалау және автоматтандырумен, қайта құрумен, жөндеумен айналысаты және жаңа қондырғы жасаушы мамандарға да өте қажет.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • 1. Болашақ мамандарға ғылыми-техникалық негіздемемен және энергетикалық жабдықты күрделі жөндеудің оңтайлы мерзімдерін белгілеуге және технологиялық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесін жетілдіруге мүмкіндік беретін білім беру; 2. Студенттердің жылу электр станцияларының негізгі жабдықтарын пайдалану тәжірибесінде еркін бағдарлау үшін қажетті білім мен дағдыларды игеруі.
Міндет
 • 1. Энергетикалық қондырғыларды пайдалану кезінде сенімділік және оның төмендеу себептері туралы негізгі ақпаратпен танысу; 2. Бөлшектердің ықтимал тозуын бағалауды және бөлшектердің беріктігін арттыруға ықпал ететін негізгі факторларды білуге ​​үйрету, тозған бөлшектерді қалпына келтірудің заманауи әдістері туралы ақпарат беру және бір жағынан үнемді, ал екінші жағынан айтарлықтай уақытты қамтамасыз ететін олардың ең ұтымдысын таңдау әдісін үйрету. жөнделген қызмет көрсету тораптары; 3. Жылу энергетикалық қондырғыларын жөндеуге технологиялық процестерді дайындау дағдыларын игеру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Сенімділіктің жоғары көрсеткіштерін қамтамасыз ететін тиімді және үнемді технологияларды енгізуге мүмкіндік беретін заманауи әдістер туралы түсінікке ие болу; негізгі техникалық-экономикалық проблемалар және жылу энергетикалық жабдықтардың сенімділік теориясын дамыту перспективалары туралы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жылу қондырғыларының жұмысының ерекшеліктерін ескере отырып, жылу қондырғыларының сенімділігі мен ресурсын болжау әдістері туралы түсінікке ие болу; жылуэнергетикалық жабдықтардың сенімділігіне байланысты негізгі объектілер, құбылыстар мен процестер.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Пән игеріліп болғанан кейін студент өз бетімен жұмыс жасай алатындай білім алу қажет, алған білімін практикада қолдана білу керек. Пәнді игеру нәтижесінде студенттер сенімділік теориясы әдістерін практикалық есептерде қолданып, ЖЭС құрылымдық сұлбаларында сенімділікті зерттеп үйрену қажет.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылу электр станцияларының сенімді құрылымдық сұлбаларын есептеу мен зерттеудің практикалық есептерінде сенімділік теориясының әдістерін қолданыңыз. Электр және жылу энергиясын тұтынушыларды энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету кезіндегі конденсация және когенерациялық қуат қондырғыларының сенімділіктің негізгі көрсеткіштерін есептеу кезінде тәжірибенің болуы.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқыту нәтижесінде студенттер білуі керек - қазандық агрегаттарының, бу және газ турбиналарының жұмыс режимдері; - қазандық қондырғыларын және іске қосу және тоқтату режимдерін ұтымды басқаруға әсер ететін процестерді бастау және тоқтату тәртібі; - қазандық қондырғысы мен қосалқы жабдықтың минималды шығындармен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін жұмыс процесін ұйымдастыру және басқару негіздері. Құзіреттіліктер - олардың жұмысының өтпелі жағдайларында турбоминдердегі жылу беру теориясының негіздері; - турбомоторлар үшін бастапқы тізбектер; - турбороминдер мен олардың қосалқы жабдықтарын іске қосу, өшіру және техникалық қызмет көрсету технологиясы.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Кәсіпорынның жылу-энергетикалық жүйесінің құрылымы және негізгі жұмыс көрсеткіштері. Жылу энергетикалық жүйелері, олардың құрамдас бөліктері мен функциялары
 • Қызметтің негізгі көрсеткіштері. Жүктемелер кестесі және олардың сипаттамалары
 • Кәсіпорынның энергетикалық секторының ұйымдық құрылымы
 • Жедел персонал. Қызметкерлердің міндеттері және сәйкестік мониторингі
 • Қызметкерлерге қойылатын талаптар, оны оқыту және даярлау. Адамның жұмысындағы рөлі және оның автоматика жүйелерімен өзара әрекеті.
 • Өндірістік-техникалық құжаттама. Техникалық құжаттама. Нұсқаулықтар мен схемалар. Онлайн құжаттама. Техникалық-экономикалық құжаттама.
 • Техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
 • Жөндеу түрлері және оларды жоспарлау. Жөндеуді ұйымдастыру.
 • Жылу энергиясын пайдалану және жылуды пайдалану ерекшеліктері қондырғылар
 • Жанармай шаруашылығының жұмысы
 • Орталықтан тепкіш машиналардың жұмысы.
 • Жылулық қондырғылардың жұмысы
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындардың құбырларын пайдалану
 • Турбиналық қондырғылардың жұмысы
Негізгі әдебиет
 • Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем - Паскарь Б.Л. 2004г.
 • Паули В. К., Жуков Ю. И., Сысоев И. Е. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2013. – 224 с.
 • Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов. – 3-е изд. – М.:Изд-во МЭИ, 2009. – 466 с.
 • Котельные установки и их эксплуатация - Соколов Б.А. 2007г.
 • А.П. Сафонов. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям.
Қосымша әдебиеттер
 • Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: учебное пособие для вузов/ С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. Ремезов: под ред. С.В. Цанева. – 3-е изд. – М.:Изд-во МЭИ, 2009. – 584 с.
 • Шатров М.Г., Иванов И.Е., Пришвин С.А. Сборник задач по теплотехнике: Учебник для ВУЗов, 2-е изд., М.:Изд-во Академия, 2012. –272 с.
 • Баталов Р.С. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Учебное пособие, 2-е изд., М.: Деан, 2012. –208с