Проектирование котельных

Сипаттама: Қазандықтарды жобалау студенттерді жобаларды, жұмыс сызбаларын және графиктерді, жылу және газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және жобалау бойынша техникалық құжаттаманы, сыртқы жылу желілерін желдету және ауаны баптау, жылу қондырғыларын дайындау, жылумен жабдықтау және желдету жүйелерін жобалау бойынша маман дайындау үшін қажетті білімдерді сатып алуды қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студентерді қазандықты жобалау сатыларымен таныстырып, қазандықтарды жобалау жайлы норматикті құжаттарментаныстырып, қолдануға үйрету
Міндет
  • қазандықтарды жобалау пәнінің мақсаты студентердің керекті жылу мөлщеріне қарай қазан таңдай білу және өз бетімен шешім қабылдауы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қазандықты жобалаудың негіздерін білу жән түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • есептер жиынтық әдістемелерге және қазандықтарды жобалауды жасай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • экологиялық қауіпсіздікке өндірісте сақтау, зертеу жұмыстарына қатысу, энергия үнемдеу және энергия ресурстарын сақтау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қазанды жұмысқа дайындау. Қазанды тұтату. Қазанды суық және ыстық жағдайда іске қосу. Қазанға жұмыс кезінде қызмет көрсету. Қазанның жөндеу мен резервке тоқтауы. Қазан агрегаттарының жылутехнологиялың сынаулары білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Шығындарды есептеу. БГ ПӘК-ін есептеу. Оттықтан шыққан түтінді газдардың температурасын анықтау білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Павлов И.И., Федоров М.И. «Котельные установки и тепловые сети», 2007 г. – 156 с Основная литература 1 СНиП РК-1.02-01-2007*. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 2 ГОСТ 2.102-68. (с изм. 2007) Виды и комплектность конструкторских документов. МНД РФ. 2 ГОСТ 2.103-68.(с изм. 2011) Стадии разработки. М.: 2007. 3 ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. М.: 2007. 4 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. – Минск, 2005. 5 ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. М.: 2001. 6 ГОСТ 2.305-2008. Изображения – виды, разрезы, сечения. М.: 2007. 7 ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.- М.: 1998. 8 ГОСТ 21.205 – 93.Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. – Минск, 1994. 9 ГОСТ 21.206 - 93. Условные обозначения трубопроводов. – Минск, 1994. 10 Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело. М.: Альфа-М. Инфра-М, 2010 11 Попова Е.Н. Проектно-сметное дело. – Ростов- на-Дону.: Феникс, 2009 12 Щербаков А.С. Основы строительного дела. М.: Высшая школа, 1980 14 МСТ ГОСТ 21.205-93 (изд. 2003г) СПДС Условные обозначения элементов санитарно-технических систем