Современный менеджмент

Сипаттама: Бұл пән қазіргі заманғы менеджмент ғылымының маңызды мәселелерін қамтиды. Менеджментті дамытудың теориясы мен практикасы, басқару үрдістері мен ұйымдастыру элементтері, байланыстырушы үрдістер, басқару функциялары, топтық динамика және басшылық, ұйым қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Басқарудың теориялық негізін құрайтын ғылыми білім жүйесі беріледі, менеджмент тәжірибесін ғылыми ұсынымдармен қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • пәнді оқытудың мақсаты қазіргі менеджмент туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету
Міндет
  • қазіргі менеджменттің теориялық негізі мен дамуы; менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары; және басқарудың негізгі әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ойлау мәдениеті кең және жоғарғы білімді жеке тұлға болып қалыптасуға маңызы зор жаратылыстану ғылымдары облысындағы (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық)пәндер бойынша базалық білімдерге ие болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ғылыми зерттеу жұмыстрында алынған білімді қолдана білу, креативті ойлау қабілетімен өзінің идеяларын қолдана білу, жана шешімдерді әр түрлі жағдайларға байланысты қабылдай білу, жаңа технологияларды қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқаруда күрделі шешімдерді қабылдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кәсіптік қарым қатынасқа және мәдени аралық коммуникация дағдыларына ие, ораторлық қасиетті қолдана білу толық жеткізе білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану арқылы әр түрлі сараптау жұмыстарын жүргізу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Бердалиев К.Б. и др. Основы менеджмента. – Алматы: КазГАУ, 1995 2. Белоусов Р.А. Основные этапы развития теории и практики управления. М., 1981. 3. Бобышев Д.Н. История управленческой мысли. М., 1985. 4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.,1997. 5. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. — М.: Гардарина, 1996. 6. Виханский О.С. Стратегическое управление. — М.: Гардарина, 1998 7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер / Пер. с англ. – М.: Дело, 1991 8. Герчикова И.Н. Менеджмент. — М.: Банки-Биржи, 2000.