Методы исследования состояние вещества

Сипаттама: Зерттеу әдістерінің жіктелуі қарастырылды. Сынама дайындау негіздері. Хроматография. Спектроскопиялық зерттеу әдістері. Микроскопия. Электромагниттік сәулеленудің шашырауы мен сынуын қолдануға негізделген әдістер. Радиациялық процестерді қолдануға негізделген әдістер. Зерттеудің электрохимиялық әдістері. Термиялық талдау.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • "Физикалық зерттеу әдістері" студенттердің физикалық зерттеу әдістерімен қазіргі уақытта физикада кеңінен қолданылатын жұмыс істеу дағдыларын меңгеру және негіздерін меңгеру болып табылады.
Міндет
  • "Зерттеудің физикалық әдістері" міндеттері студенттерді қазіргі физикалық әдістер теориясының негіздерімен таныстыру және негізгі физикалық процестердің өзара байланысын терең түсіну, зерттеудің аспаптық әдістері арқылы зерттеу жүргізу қабілеті болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Зерттеудің физикалық әдістерінің жалпы сипаттамалары, оптикалық спектроскопия, эмиссиялық спектроскопия, резонанстық әдістер магнит, массспектрометрия және газды хроматография, рентгендік спектроскопия туралы жалпы мәліметтер болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Аталған әдістердің теорияларын, олардың мүмкіндіктері мен кемшіліктерін, шектеулерін және қолдану аймағын білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Нақты химиялық есепті шешу үшін адекватты әдісті таңдай білу, қазіргі заманғы физика-химиялық әдістерді қолдана отырып ғылыми зерттеулер жүргізу, қарапайым спектрлерді ашып көрсету, зерттеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • зерттеудің аспаптық әдістерінің көмегімен зерттеулер жүргізе білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • зерттеу және талдау нәтижелерін өңдеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 7.1 Основная литература 7.1.1. Колесников Б.Я., Мансуров З.А. Физические методы исследования в химии. Алматы: Қазақ университеті. 2000. - 160с. 7.1.2. Колесников,Б.Я. Физические методы исследования в химии: учеб. пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 160с. 7.1.3. Аналитическая химия и физико- химические методы анализа. В 2-х т. учебник / под ред. А.А.Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 7.1.4. Стромберг А.Г. Физическая химия М.: Высшая школа, 2006. -526с. 7.1.5. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы в химии. Структурные методы методы и оптическая спектроскопия. М: Высшая школа. 2003. 7.1.6. Драго Р. Физические методы в химии: в 2-х т. М:Мир. 1989г. -465 с. 7.2 Дополнительная литература 7.2.1 Мельников М. Я., Иванов В.Л. Экспериментальные методы химической кинетики. Фотохимия. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 125 с. 7.2.2 Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М:Мир.1985г. 7.2.3 Беккер,Ю. Спектроскопия/ Ю. Беккер; пер. с нем. Л.Н.Казанцевой под ред. А.А.Пупышева, М.В.Поляковой.- М.: Техносфера, 2009.- 527 с. 7.2.4 Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия. М.: Химия. 1980г. 7.2.5 Иоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения строения органических соединений. М.: Высшая школа. 1984г.