Теория и техника научного эксперимента

Сипаттама: Әдістер мен жылу технологиялық құралдар , физикалық, химиялық және электрикалық өлшеулер: жылу және масса тасымалдау үдерістерін, жылу технологияларындағы физико – химиялық үдерістердің параметрлерінің жылулық белсенділігі, жылу энергетикасында қолданылатын металлдар мен техникалық материалдардың сипаттамалары мен қасиеттерін зерттеуге байланысты

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • жылу энергетикалық нысандарды жобалау мен құрудағы тәжірибелік зерттеулердің, өндірістік сынақ және жабдықтар мен жүйелер күй диагностикасының , жабдықтарды жетілдірудің, және автоматтандырудың рөлдерін магистранттың түсініктерін қалыптастыру
Міндет
  • - эксперименттік нәтижелерін дұрыстығы жөніндегі талаптарды талдау негізінде , зерттеу мақсаттарына сәйкес өлшеу схемаларын құру және өлшеу құралдарын таңдау - объектілердің математикалық модельдерін жасау, теориялық модельдердің коэффициенттер мен тұрақтыларын анықтау және нақтылау - математикалық статистика аппаратын қолдану және негізделген шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін, тәжірибелік деректерді өңдеуде типтік статистикалық әдістерді қолдану. - жылу процестері мен нысандардың тәжірибелік зерттеулерді оңтайландыру және автоматтандыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми зерттеулердің әдістерің, негізгі ұғымдарын, зерттеулердің қортындыларын өңдеудің әдістерің білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезінің ұортындыларың өңдеу және қосылқа зертеулер;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Магистрлік диссертация тақрыбына байланысты жобалау және ғылыми зерттеулерді жылу энергетикасында қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • интернационалды ортада жұмыс істей білу және ғылыми зерттеулерді іске асыру мен қатар шетелдің тәжірбиесің қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жылу энерегетикасында жаңа зертттелмеген жағдайларда ғылыми зерттелмеген ортада идеялар мен мақсаттарын анықтай білу
Негізгі әдебиет
  • 1 Никифоров А.Д., Башева Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая школа, 2002. – 422 с. 2 Белосельский Б.С. Технология топлива и энергетических масел: Учебник для вузов. – М.: МЭИ, 2003. – 340 с. 1 Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф.. Планирование эксперимента. – Минск: БГУ, 1982. 2 Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. – М.: Высшая школа, 1985. 3 Хартман К. и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977. 4 Химельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1972. 5 Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.: Мир, 1987. 6 Ермаков С.К. Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. - М.: Наука, 1987. 7 Круг Г.К. и др. Планирование эксперимента в задачах нелинейного оценивания и распознавания образов. - М.: Наука, 1981. 8 Фарзоне Н.Г., Ильясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учебник для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 1989. – 456 с. 9 Капиев Р.Э. Измерительно-вычислительные комплексы. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 176 с. 10 Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 с. 11 Кушковский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: Учебное пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. – 448 с. 12 Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов. - М.: Энергия, 1978. – 704 с. 13 Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент. Справочник. Под общей редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина. - М.: Энергоиздат, 1982. – 512 с. 14 Платунов Е.С. и др. Теплофизические измерения и приборы. – Л.: Машиностроение, 1986. – 256 с. 15 Петашвили О.М., Цибиногин О.Г. Измерение температуры продуктов сгорания. - М.: Энергоатомиздат, 1984. – 112 с. 16 Русинов Л.А. Автоматизация аналитических систем определения состава и качества веществ. – Л.: Химия, 1984. – 160 с.