Новые электротехнические материалы

Сипаттама: Аталып отырған курста диэлектриктердегі, өткізгіштердегі, жартылай өткізгіштердегі және магнитті материалдардағы негізгі физикалық үрдістер қарастырылады. Материалдарға магниттік, электр және жылу өрістері әсер еткен жағдайда пайда болатын құбылыстар сипатталады, сонымен қатар механикалық әсерлер, қоршаған ортаның әсерлері қарастырылады. Көптеген электртехникалық материалдарға талдау жасалады, олардың қолдану ортасы, сипаттамасы беріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • - электроэнергетика және электротехника құрылғыларында электротехника материалдарын қолдану принциптер білімдерін қалыптастыру. - өндірістік процестерді бақылау үшін автоматтандырылған құрылғылардың электрлік бөлшектерін өңдеуге электроэнергетика бакалаврларымен бірігіп техникалық тапсырмаларды құру және оларды қолдана білу, керекті электротехникалық және электр өлшеуіш құрылғыларды таңдап ала білу үшін электротехниканың электрлік емес мамандықта дәрежелі мамандарды теориялық және практикалық дайындау болып табылады.
Міндет
  • Электротехникалық материалдардың қәзіргі заманғы классификациясын және оларға электромагнит өрісі, жылу, ылғалдылық, химиялық агрессивті орта және басқа технологиялық эксплуатациялық факторлар әсерлері кезінде болатын олардың структуралары мен процестерінің өзара байланыстарының негізгі сипаттамаларын оқу. Пәнді оқып меңгергеннен кейін студенттер алдағы мамандығына қатысты білім деңгейін алуы, практикалық қызметіне икемделуі және әреккеттенуі қажет.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми және ғылыми- технологиялық даму перспективалары , ғылым және технология білу , жаңа электр материалдар саласындағы отандық және шетелдік тәжірибесін алу
  • инжиниринге/реинжиниринге қайта жасау жаңа электр материалдарды пайдалана отырып, электрэнергетикалық жүйелердің , процестер мен объектілерді пайдаланылатын қазіргі заманғы технологияларды әдіснамалық негізін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • қазіргі заманғы және тиімді электр материалдарды пайдалана отырып, инновациялық жобаларды техникалық шешімдерді әзірлеу және пайдалану мүмкіндігі болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • есептеу мақсаттары тұжырымдау және билік электр қондырғыларын жаңа материалды пайдалана отырып, нақты практикалық мәселелерді шешу дағдыларын білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • жаңа электрматериалдарды қолдануды ақтау үшін , электр жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігін бағалау қабілетті электр энергетикалық жүйелердің жұмыс істеуін ұйымдастыру , технологиялық проблемаларын білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оларды іске асыру үшін стандартты емес әдістерді қолдану , жаңа электр материалдармен бәсекеге қабілетті және инновациялық тапсырмаларды идеясын тұжырымдау қабілетті болуы
Негізгі әдебиет
  • 1. Богородицкий Л.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. –Л.: Энергоатомиздат, 1991, 364 с. 2. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. –М.: Энергия, 1985, 319 с. Қосымша 1. Забродин Ю.С. Промышленная электроника.- М.: Высшая школа, 1982, 496 с. 3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. –М.: Высшая школа, 1980, 406 с. 4. Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. Материалы электронной техники. Задачи и вопросы. -М.: Высшая школа, 1990, 208 с. 5. Справочник по электротехническим материалам. Под. ред. Ю.В. Корицкого. Т. 1-3 –М.: Энергия, 1987, 323 с. 6. Бекмагаметова К.Х. Электротехническое материаловедение.- Алматы: Гылым, 2000, 256 с.