Профессиональный иностранный язык

Сипаттама: Шет тілін, түрлі ғылыми және техникалық құжаттарды жазу ережелерін, ғылыми және техникалық хат жазысуды, кәсіби қарым-қатынас пен басқа да кәсіби коммуникацияларды кәсіби ортада және ғылыми жұмыста пайдалану үшін шет тілінде жүргізу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Оқытудың мақсаты докторанттарға лингвистикалық, дискурстық және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.
Міндет
 • Мазмұнды таңдау кезінде өзіңізді шектеместен, нақты, еркін және сәйкес стилдің шеңберінде көптеген тақырыптар бойынша (жалпы, кәсіби, күнделікті) көптеген ой-пікірлерді білдіруге мүмкіндік беретін кең ауқымды тілдік құралдарды игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жазбаша және ауызша мәтіндердің ғылыми стилінің ерекшеліктерін, ғылыми мәтіндерді ұйымдастыру принциптерін білу
 • Түрлі тақырыптағы көлемді күрделі мәтіндерді түсіну, жасырын мағынаны тану
 • Нақты, еркін және сәйкес стиль аясында көптеген тақырыптар бойынша (жалпы, кәсіби, күнделікті) кез-келген ойды білдіруге мүмкіндік беретін тіл құралдарының кең спектріне ие болу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Коммуникативті және кәсіби қызметте ағылшын тілінің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарын белгілі бір бағдарлама көлемінде қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Халықаралық конференцияларда сөз сөйлеу, ағылшын тілінде мақалалар жазу, кейіннен баспаға шығару, шетелдік серіктестермен іскерлік келіссөздер жүргізу үшін тілдік құралдарды коммуникативті және кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Қазақстан Республикасының жағдайымен салыстыра отырып, лингвистикалық құбылыстардың ұлттық-мәдени ерекшелігін және ағылшын тілінде сөйлеушілердің сөйлеу әрекеттерін ескере отырып, мәдениаралық қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің барлық түрлерін құру, редакциялау, қысқаша мазмұн жасау және жүйелеу мүмкіндігі
 • Әр түрлі мәтіндерді түрлендіре білу (мәтіннің стилін, жанрын, мақсатты сәйкестігін өзгерту)
 • Шешендік шеберлікті қолдана отырып, көпшілік алдында сөйлеуді жоспарлауға және іске асыруға дайын болу
 • Коммуникацияның әр түрлі саласында қабылданған коммуникативті стратегия мен тактиканы, риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық нормалар мен тәсілдерді меңгеру, оларды кәсіби мәселелерді шешуде дұрыс қолдана білу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Қазіргі уақыт
 • Өткен шақ
 • Болашақ кезеңдер
 • Есептелетін және есептелмейтін зат есімдер және олардың анықтауыштары
 • Есімдіктердің түрлері
 • Сын есімдер мен нақыл сөздер
 • Сын есімдер мен сын есімдерді салыстыру дәрежелері
 • Құрмалас сөйлемдер
 • PhD докторына үміткерге арналған сәтті хат жазыңыз
 • Зерттеуге арналған глоссарий жасаңыз
 • Эссе
 • IELTS кестесін талдау
 • IELTS графигін талдау
 • Салыстыру және сәйкестендіру әдістері
 • Презентацияға академиялық талаптар
Негізгі әдебиет
 • Cambridge IELTS: Examination Papers from University of Cambridge ESOL examinations: English for Speakers of Other Languages 2009 - Cambridge University Press.
 • Diana Hopkins with Pauline Cillen. 'Grammar for IELTS' Cambridge University Press. - 2007.
 • Sam McCarter. ‘Tips for IELTS’ Macmillan Publishers Limited. – 2006.
 • Mark Ibbotson. ‘Cambridge English for Engineering’ Cambridge University Press. - 2012
 • Tamzen Armer. ‘Cambridge English for Scientists’ Cambridge University Press. 2012.
Қосымша әдебиеттер
 • Cambridge Academic English: Intermediate: Student's Book Thaine Craig, Cambridge University Press, 2012
 • Элс Ван Гейте Writing. Collins English for Academic Purposes Издательство HarperCollins Publishers, 2013
 • Study Writing. A Course in Written English for Academic Purposes, Лиз Хэмп-Лайонс, Бен Хизли, Cambridge University Press, 2013
 • McVeigh J., Bixby J. Q:Skills for Success
 • Reading and Writing. – Oxford University Press, 2011.
 • McCormack J, Slaght J. English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills. Garnet Education. 2009. - 154p.
 • Murray N., Hughes G. Writing up your University. Assignments and Research Projects. A practical handbook. McGraw-Hill Education, Open University Press. 2008. - 252p.
 • Leki I. Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. Cambridge University Press. 1998. - 433p.