Төтенше жағдайлар кезіндегі ғимараттар мен құрылыстардың тұрақтылығы

Сипаттама: Авариялар мен апаттардың туындау қаупін азайтуға, негізгі өндірістік қорларды қорғауға және өндірісті ТЖ-да жұмыс істеуге технологиялық дайындауға бағытталған ТЖ - да жұмысқа өнеркәсіптік өндірісті дайындау. Авариялар мен апаттардың туындау қаупін төмендету. Ведомстволық қарасты шаруашылықта ықтимал төтенше жағдайлардың көздері мен себептерін анықтау, олардың салдарын болжау;

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Құрылыс материалдарының, ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларының өрт қауіптілік көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың отқа төзімділігі, сейсмикалық төзімділігі көрсеткіштерін зерттеу.
Міндет
  • - құрылыс материалдарының, ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларының өрт қауіптілігі туралы теориялық білімді қалыптастыру; - өрт сөндіру көрсеткіштерінің сәйкестігін тексеру дағдыларын алу құрылыс материалдарының, ғимараттар мен құрылыстар конструкцияларының өрт қауіпсіздігі талаптарына қауіптілігі; - құрылыс материалдарының, ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларының өрт қауіптілік көрсеткіштерін талап етілетін көрсеткіштерге жеткізу бойынша іс-шараларды әзірлеу дағдыларын алу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Экспертиза пожарной безопасности зданий и сооружений [Текст] : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; под общ. ред. С. А. Колодяжного. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2014). - 315 с. : ил. - Библиогр.: с. 312-315. - ISBN 978-589040-480-0 : 91-15 (56 экз.). 2. Баратов Анатолий Николаевич. Пожарная безопасность [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано УМО РФ. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСВ, 2006 (Киров : ОАО "Дом печати - ВЯТКА", 2006). - 144 с. Библиогр.: с. 142 (22 назв.). - ISBN 5-93093-438-Х : 150-00 (33 экз.). 10.1.2 Дополнительная литература 1. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре [Текст] : метод. указания и задания к выполнению курсового проекта для студ. 4-го курса спец. 280104 "Пожарная безопасность" всех форм обучения / Воронеж. гос. архит.строит. ун-т ; сост.: Т. В. Макарова, Д. А. Вишневский. - Воронеж : [б. и.], 2005 (Воронеж : отдел оперативной полиграфии ВГАСУ). - 26 с. - 7-30 (58 экз.). 2. Зайцев, А. М. Пожарная безопасность зданий, огнестойкость и огнезащита строительных конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие : рекомендовано УМО РФ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 5-93093-264-6 : 50-00. 3. Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Пожарная безопасность строительных материалов [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.ЭБС «IPRbooks».ru/30270.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 4. Бойкова М.Л. Техническая экспертиза зданий, сооружений и их конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бойкова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2007.— 64 c.— Режим доступа: http://www.ЭБС «IPRbooks».ru/23006.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 5. Собурь С.В. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий [Электронный ресурс]: справочник/ Собурь С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПожКнига, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.ЭБС «IPRbooks».ru/13356.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.