Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде апатты-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру

Сипаттама: Пән студенттерді техногенді және антропогендік әсерлерден қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын құру және енгізу саласындағы жобалау-конструкторлық қызметке дайындауға, түлектерді кәсіпорын деңгейінде адам және тіршілік ету ортасын қорғау бойынша ұйымдастыру-басқару қызметіне, сонымен қатар табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардағы кәсіпорын қызметіне дайындауға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім беру мекемелерінде оларды жүргізу ерекшеліктерін ескере отырып, авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жоспарлау, дайындау және өткізу саласында тіршілік қауіпсіздігі және практикалық дағдылар саласында теориялық білім жүйесін қалыптастыру.
Міндет
  • Пәнді оқу кезінде студенттер техносфералық қауіпсіздік саласында базалық және арнайы білімді қолдануды, табиғи және техногенді сипаттағы әртүрлі төтенше жағдайлар кезінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізудің әртүрлі ерекшеліктеріне бағдарлауды, ТЖ аймағында авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу іскерлігін практикада қолдануды және әртүрлі іздеу құралдарын және авариялық құтқару құралдарын қолдана отырып зардап шеккендерді іздеу және құтқару бойынша практикалық жұмыстарды жүргізуді үйренуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тиісті авариялық жағдайларды жою және құтқару жұмыстарын жүргізу үшін қажетті іс-шараларды, техникалық және технологиялық ресурстарды дұрыс таңдауды білу. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кезінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жолдары мен оңтайлы ұйымдастыру схемасын түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техногендік және табиғи сипаттағы ТЖ ерекшеліктерін ажырата білу және құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстардың озық әдістерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Шешім қабылдау және іс-шараларды қалыптастыру кезінде ҚР қолданыстағы нормативтерін және авариялық-құтқару ісі саласындағы мемлекетаралық келісімдерді басшылыққа алу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін қажетті кәсіби құзыреттілік көлемінде кәсіби жүзеге асыруға; - өндірістік орта, авариялық немесе төтенше жағдайлардың алдын алу саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысуға;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Авариялық-құтқару ісін ұйымдастыру әдістері, жұмыстарды жоспарлау, құтқару буындарын қалыптастыру, табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ байланысты тиісті техникалық құралдарды іріктеу арқылы оқыту дағдыларын іске асыру
Негізгі әдебиет
  • 1. основная литература: Волобуева, Н.А. Опасности природного характера и защита от них [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Н. А. Волобуева, С. В. Петров. - Новосибирск; М.: Арта, 2011. - 256 с. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов высшего профессионального образования / В. Ю. Микрюков. - М.: КноРус, 2013. - 336 с. Петров,С.В. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для студентов вузов / С. В. Петров, А. С. Петрова. - Новосибирск; М.: Арта, 2011. - 287 с. Рубанович, В.Б. Основы здорового образа жизни [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман. - Новосибирск; М.: Арта, 2011. - 256 с. б) дополнительная литература: Айзман, Н.И. Психологические основы безопасности человека: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Айзман, Р.И. Айзман, С.М. Зиньковская. - Новосибирск; М.: Арта, 2011. - 272 с. Айзман, Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Р.И. Айзман, С.В. Петров, В.М. Ширшова. - Новосибирск; М.: Арта, 2011. - 208 с. Грунин, О. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / О.А. Грунин [и др.]; ред. Л.А. Михайлов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: Питер, 2012. - 464 с.