Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар

Сипаттама: Пән студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған қауіпсіз түрде ойлауды және денсаулықты сақтау тәртібін қалыптастыру; табиғи және техногенді сипаттағы қауіпті жағдайлар мен олардан қорғану және төтенше жағдайларды зілзала, қирау, адамдардың қаза болуын тудыратын, оның табиғи көріністеріндегі табиғатының күші туралы, елдегі және шет елдердегі апатты құбылыстар туралы білім жүйесін ашу болып табылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты студенттерге табиғат күші, төтенше жағдайларды тудыратын табиғи көріністер туралы білім жүйесін беру, апат, қирау, адамдардың қаза болуы туралы мәліметтерді игерту болып табылады. Елдегі және шетелдегі ықтимал дүлей құбылыстар, олардың ерекшеліктері, тәртіп ережелері және қорғау шаралары туралы қажетті білімнің мәнін ашу болып табылады.
Міндет
  • "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар" пәнін оқытудың мақсаты: - табиғи, техногендік және әлеуметтік шығу тегі; - бейбіт және соғыс уақытында халықты және аумақтарды қорғауды ұйымдастыру; - қауіпсіздіктің құқықтық нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздері тіршілік.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - дүлей зілзалалар кезінде өмір мен денсаулықты жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдері; Қабілеті мен дайындығын көрсету керек: - талаптарға сәйкес пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруға дайындық білім беру стандарттарын - психологиялық-педагогикалық және медициналық-биологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық білімді және қауіпсіз мінез-құлық негіздерін оқыту және дене және қауіпсіз тіршілік әрекетінің психикалық сапасын меңгеруі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - алғашқы көмек тәсілдерін пайдалану және , төтенше жағдайлар кезіндегі қорғау әдістерін қолдануында қабілеті болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар" пәні студенттердің жеке қауіпсіздік мәселелеріне саналы және жауапты қарым-қатынас, қауіпті жағдайларды, сондай-ақ ортаның зиянды факторларын көру және бағалау білігі мен дағдысы қорғау тәсілдерін анықтау, сондай-ақ жағымсыз әсерлерді жою салдары және өзін-өзі және өзара көмек көрсету. Өзінің бағыттылығының ерекшелігіне байланысты бұл пән сатып алуға бағытталған. студенттердің дене және психологиялық қасиеттеріне қажетті білім мен дағды өмір сүру ортасының қазіргі жағдайларына бейімделуіне қалыптасуына арналған .
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ерекше жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдер табу және олардың дайындығы үшін жауапкершілік қабілетін арттыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • бағыт шеңберінде алынған білім немесе жеке білім беру траекториясы бойынша арнайы білімді қолдануға қабілетті болу
Негізгі әдебиет
  • 1. К.Т. Жантасов, А.Т. Сулейменова, ИП Назарбеков Б.Б. Маханов, Е.Н. Koчeров. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, учебники. Министерство образования и науки РК, Алматы. 2011 г. - 272 стр.2. Жантасов Е.Н. Кочеров А.С. Наукенова М.К. Жантасов. Охрана труда и здоровье, учебники. Министерство образования и науки Республики Казахстан, Алматы, 2012-512 стр. 3 Закон Республики Казахстан о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 4. Закон Республики Казахстан о гражданской обороне 5.C. Aрпабеков. Безопасность жизнедеятельности, учебник. Алматы 2004 - 256 страниц
Қосымша әдебиеттер
  • 1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2012. - 460 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: С. 456 2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. вузов / ред. Э. А. Арустамов. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2013. - 445 с. - (Учебные издания для бакалавров).