Строительные конструкции

Сипаттама: Курс темір бетоннан, металдан, ағаштан жасалған құрылыс конструкциялары және олардың жүктемемен жұмысы туралы түсінік береді; статикалық және динамикалық жүктемелер кезінде материалдардың жұмысы; конструкция элементтерінің екі шекті жайы бойынша есебі; жүктеме және әсер ету; материалдардың нормативтік және есептік кедергілері; ортадан созылған, сығылған, ортадан тыс жүктелген, иілген элементтердің жұмысы және есебі; кернеу түрлері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Металл, темірбетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі заманғы жағдайы туралы; бұл материалдардан жасалған құрылыс құрылымдарын есептеу тәсілдерін жетілдірудің негізгі бағыттары туралы теориялық және практикалық білім алу.
Міндет
 • Металл, темір бетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен студенттерді қаруландыру; осы материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларын есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары туралы; студенттерге неғұрлым үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін неғұрлым тиімді конструктивтік шешімдерді таңдау бойынша дағдыларды дарыту; әртүрлі материалдардан жасалған негізгі көтергіш конструкциялардың қималарын сапалық және сандық бағалау; конструкциялардың шекті жағдайлары бойынша есептеу дағдыларын дарыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Математикалық гуманитарлық және техникалық ғылымдар облысындағы базалық және арнйы білімдерді кешенді инженерлік қызметте қолдана білу. Материалдардың негізгі физико-механикалық қасиеттерін білу; құрылыс конструкцияларын шектік жағдайлар бойынша есептеу әдісінің негізгі ұғымдарын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Берілген методика бойынша эксперимент жүргізе алу. Алынған қорытындыларды сараптап, қолданылған материалдар мен дайын бұйымдардың физико-механикалық қасиеттерін және технологгиялық көрсеткіштерін анықтай алу. Есептеуде және жобалауда МемСТ, ҚНжЕ, нормативтік-анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жобалық шешеімдердің технико-экономикалық негіздімесін жүргізе алу, құрылыс конструкцияларын таңдай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Құрылыс конструкцияларының элементтерін және түйіндерін есептеуді стандартты тәсілдерін пайдалана білу, жобалық-конструкторлық жұмыстарды және жобалық және технологиялық құжаттаманы стандартқа, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес орындай алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Экологиялық таза және энергия үнемдейтін құрылыс құрылымдарын дайындау үшін қазіргі заманғы тәсілдерді қолдана алу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Пән бойынша кіріспе дәріс. Құрылыс конструкцияларының даму тарихы. Шекті күйлер бойынша конструкцияларды есептеу. Жүктемелер мен әсерлердің жіктелуі. Материалдардың нормативтік және есептік кедергілері.
 • Бетон мен арматураның физика-механикалық қасиеттері. Темір бетонның мәні. Бетон мен арматураның бірлескен жұмысы. Темір бетонның артықшылықтары мен кемшіліктері. Темір-бетон конструкцияларын салу тәсілдері және қолдану салалары. Темірбетон құрылымдарына арналған Бетон. Бетондардың жіктелуі. Бетонның құрылымы. Бетон беріктігі. Бетонның деформативтілігі. Темірбетон құрылымдарына арналған Арматура. Арматураның түрлері. Арматураның жіктелуі. Арматуралық Болаттың физика-механикалық қасиеттері. Арматуралық бұйымдар. Дәнекерленген қаңқалар. Арматураны қосу.
 • Темір бетонның физика-механикалық қасиеттері. Арматураны бетонмен бекіту. Арматураны бетонда анкерлеу. Бетон конструкцияларындағы бетонның шөгуі және сырғуы. Бетонның қорғаныш қабаты. Алдын ала кернелген темір-бетон конструкциялары. Кернеулі арматураны анкерлеу. Арматурадағы және бетондағы алдын ала кернеулер. Кернеудің бетонда. Шекті күйлер бойынша темірбетон құрылымдарды есептеу әдісі.
 • Қалыпты қималар бойынша иілетін элементтердің беріктігін есептеу. Иілетін элементтердің түрлері және олардың құрылымдық ерекшеліктері. Иілетін темірбетон элементтерінің кернеулі жай-күйі туралы. Бір арматуралы тікбұрышты профиль элементтерінің қалыпты қималарының беріктігін есептеу. Қос арматуралы тікбұрышты профиль элементтерінің қалыпты қималарының беріктігін есептеу. Таңбалық профильдің иілетін элементтерінің қалыпты қималарының беріктігін есептеу.
 • Көлбеу қималар бойынша иілетін элементтердің беріктігін есептеу. Жалпы мәліметтер. Көлденең күштің әсеріне есептеу. Иілу сәті бойынша беріктігі. Бетонның көлбеу Сығылған жолақтағы беріктігі. Көлденең арматурасыз элементтердің көлбеу қималарының беріктігін есептеу.
 • Металл конструкцияларға арналған материалдар, олардың құрамы, қасиеттері. Болатты балқыту тәсілдері. Болат құрылымының ерекшеліктері. Болаттың химиялық құрамы. Дайындау технологиясы бойынша болат түрлері. Алюминий қорытпалары. Болат конструкцияларға арналған Сортамент. Металдың қолданыстағы сортаментінің негізгі параметрлері. Алюминий қорытпаларынан жасалған конструкцияларға арналған Сортамент.
 • Металл конструкциялары материалдарының жұмысы. Жұмыс болды. Құрылыс болаттарының серпімді пластикалық жұмысының біріздендірілген диаграммасы. Серпімділік шегінде иілетін элементтердің шекті жай-күйі және есебі.
 • Ағаш-конструкциялық құрылыс материалы ретінде. Ағаштың қасиеттері. Ағаштың артықшылықтары мен кемшіліктері. Ағаштың құрылысы және физикалық қасиеттері. Ағаштың физикалық қасиеттері. Ағаштың механикалық қасиеттері. Ағаш конструкциясы элементтерінің кернеулі күйінің негізгі түрлері. Созылу. Сығу. Иілу. Мұзбен қарды ою. Ағаштың ұзақ кедергісі.
Негізгі әдебиет
 • 1. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. -М.:ИНФА-М, 2015.-447с. 2. Сахи Д., Зайцев Ю., Дуамбеков М., Хуснутдинов Р. Основы расчета строительных конструкций.- Астана: Фолиант, 2011.-488с. 3. Жердева С.А., Чевская Е.А. Строительные конструкции: сборник задач. – Братск : Изд-во БрГУ, 2012. – 132 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: 2001 г. 5. СНиП 2.03.01-84*. Нормы проектирования. Бетонные и железобетонные конструкции.- М.: 1989, 76с. 6. СНиП РК-5.04-23.-2002 г. Нормы проектирования. Стальные конструкции. -Астана, 2003-118 с. 7. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс- М.: Стройиздат, 1991.- 767с. 8. Металлических конструкций. Учебник для студентов ВУЗов, обучающих-ся по специальности ПГС. Под ред. Беленя Е.И., 6-е издание. - М.: Стройиз-дат. 1986.-560с. 9. Конструкции из дерева и пластмасс. Под редакцией Карлсена Г.Г. и Слицкоухова