Дизайн-проектирование 2

Сипаттама: Плакаттық дизайнның негізгі бағыттары, түсінігі және анықтамасы, әлеуметтік ортаны ұйымдастырудағы дизайн-қызметтің рөлі. Плакаттық дизайн композициясының негіздері. Графикалық эскиздерді орындаудың материалдары мен техникалық құралдары. Баспа жарнамасы және оның элементтері. Баспа жарнамасы элементтерін құрастыру және рәсімдеу ерекшеліктері. Жарнамалық мәтінді құру ерекшелігі. Тиімді мәтінді жасау ережелері. Жарнама мәтініне сөздерді іріктеу жүйесі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер