Рисунок 2

Сипаттама: Курс бағдарламасы II сурет-адамның қаңқасы пропорциясының ерекшеліктерін, оның фигураларын, тірі табиғатын, адамның негізгі қозғалыстарын, пропорцияларын, адам фигурасының кеңістіктік орналасуын зерттеу, олардың әрқайсысы алдыңғысымен қисынды байланысқан және бұрын алынған дағдыларды дамытады немесе сурет техникасы мен оның қасиеттерін меңгеруде жаңа тәжірибе береді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Сурет 2 пәнін игеруінің мақматы-студенттерді суреттің негізгі категорияларымен таныстыру, графикалық материалдарды қолдана білу,көрнекілік бейнелеудің әдістерімен құралдарын қолдана білу, жазықтық бетінде үшөлшемді көлемнің сызықты- құрылымдық және жарықты- көлеңкелпішінін көрсете білу болып табыладыі
Міндет
  • Сурет 2 студенттерге әртүрлі пішіндердіңқұрылының кеңістіктік пішінінің қозғалысын, әртүрлі элементтердің пропорционалдық қатынас түсініктерін дамытуға көмектеседі. Студенттерді зерттеу негіздерімен таныстырып, көлемді-кеңістік, көркемшілік ойы жетілдірілген кәсіпкер сәулетшілер мен дизайнерлерді дайындау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • сурет салудың негізгі заңдарын және шарттарын, көлемді-кеңістік ойын дамыту, композиция заңдарын дұрыс қолдану, перспектива заңдарын әртүрлі композиция құрастыру барысында қолдана білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өз шығармашылық ойларын бенелеп беру,
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • понимание принципов реалистического изображения предметного мира
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • студенты готовы к толерантному восприятию социальных и культурных различий,уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • владение методикой и графической техникой построения конструктивного и свето-тонального рисунка гипсовой головы и фигуры человека, передача пластических качеств в соответствии с законами перспективы
Негізгі әдебиет
  • 1. Нартыш В.П. Рисунок. Методические указания для 1 и 2 курсов . ВКГТУ.-У-К, 2012 2. Род Л.В. Специальное рисование.Учебник.- Астана: Фолиант, 2008.-256с. 3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник 2 издание., стереотип.- М.: Академия, 2007- 204с 4. Л.Гордон ( перевод Е.Зайцева). Техника рисования головы человека: к изучению дисциплины.- М.: ЭКСМО, 2002. -119с : с илл 5. Дейнека А.А.Учиться рисовать.- М.: Архитектура- С., 2015 - 224с.: илл
Қосымша әдебиеттер
  • 6. М.Ц.Рабинович.Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. Учебник.- М.: Высш.шк. 1971, -135с.: илл.-Библиогр.: с.133. 7. С.В.Тихонов., В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков - репр.изд. -М.: Стройиздат, 1996.- 296с.: илл.- Библиогр.: с 290 8.Мегали Дельгадо Янес, Эрнест Редондо Домингез. Рисунок для архитекторов. Перевод Ю.В. Севастьянова.-М.: изд. Арт-Родник, 2005.-192с. ( Серия " Рисунок для профессионалов")