Фирма экономикасы (ілгерленген курс)

Сипаттама: Фирма кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі ретінде; бәсекелестік нарықтық ортада шаруашылық жүргізуші субъектінің қалыптасуы мен қызмет етуінің ұйымдық-экономикалық мәселелері; шаруашылық жүргізудің тиімді әдістерін анықтау және пайдалану; фирманы ресурстық қамтамасыз ету; өндіріс шығындарын төмендету және рентабельділікті арттыру, ұзақ мерзімді перспективада стратегиялық даму; фирманың дамуын басқару

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курстың негізгі мақсаты магистранттардың бойына нарықтық қарым-қатынас жағдайларындағы негізгі субьект болып табылатын кәсіпкерлік қызмет пен фирма туралы ұғымдарды жүйелі әрі толыққанды тұрғыда қалыптастыру.
Міндет
  • Ғылымды оқыту барысындағы туындайтын міндеттер: негізгі нарықтық типтегі фирмалардың қызмет ету заңдылықтары мен принциптеріне қатысты негізгі қызмет түрлерін түсіндіру,нарықтың жалпы заңдылықтары мен принциптеріне қарамастан түрлі уақыт шектеріндегі фирманың экономикалық қызметінің табиғатын түсіндіру, кәсіпкерлікті ұйымдастыру барысында міндеттер мен мақсаттарды анықтау бойынша тәжірибелерді жинақтау, және өздігінен нәтижелі әрі әкімшілік шешімдерді өздігінен құрастырып, шешу, нақты мәселелерді шешу барысында туындайтын теориялық білімдер мен практикалық танымдарын қажетінше пайдалануға үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • негізгі экономикалық категориялар, түсініктер мен ұлттық шаруашылықтың түрлі салаларында кездесетін түрлі ерекшеліктер мен түсініктер туралы сонымен қоса экономикалық категориялары туралы білімдерді қалыптастыру, қаржылық, еңбек және материалдық ресурстарды нәтижелі түрде пайдалануды қамтамасыз етуші экономикалық жағдайлар мен оған әсер етуші факторлар туралы да толыққанды білім беру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нарықтық типтегі фирмалардың қызмет ету заңдылықтары мен принциптерінің арасындағы айырмашылықтарды аңғарту, сонымен қоса барлық түсініктер мен білімдерін пайдалану, әлдеқайда нәтижелі басқарушылық шешімдерді табу барысындағы мүмкіндіктердің бар немесе жоқтығын анықтай білуге үйрету.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Нарықтық ортадағы фирма қызметінің қалыптасу барысындағы негізгі жалпы заңдылықтарлы анықтай білу, практикалық тұжырымдамаларды фирманың қызметін күшейту барысында пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативтік ерекшеліктер: нәтижелі экономикалық шешімдерді қабылдау барысында жұмысты ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқыту барысында қажет болып табылатын тәжірибелік құндылықтар: оқыту барысында берілген дағдылар мен түсініктерді дұрыс әрі тиімді пайдалана білу сонымен қатар түрлі экономикалық оқиғалар мен мәселелерді маман ретінде шешім қабылдау қабілетін арттыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: Информ. Внедренческий центр «Маркетинг», 2014. 2 Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. М.: ПРИОР, 2015. 3 Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. - М.: 2014. 4 Фальцман В.К., Давыдова Л.А. Основы управления предприятием. М.: ТЕИС, 2015. 5 Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. / Под ред. А.Г. Поршнева. М.: Финансы и статистика, 2015. 6 Щуко Л.П. Амортизация имущества организаций. СПб.: Герда, 2016. 7 Экономика предприятия: Учебник  Под ред. В.М. Семенова. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2015.