Зерттеушілік іс-тәжірбие

Сипаттама:

Кредиттер саны: 9

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер