Құрылыс материалдары мен бұйымдарының ұзаққа төзімділігі

Сипаттама: Пәнді меңгеру барысында магистрант тоттану механизмін оқып, жұмыс барысында құрылыс бұйымдары мен конструкциялары ұшырайды. Коррозияның негізгі түрлерінің жіктелуін зерттейді, агрессивті ортадан қорғау әдістерін және құрылыс конструкциялары мен бұйымдарының қызмет ету мерзімін ұзарту мүмкіндігін зерттейді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді игерудің мақсаты: - магистранттарда құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының беріктігін арттыруға бағытталған білім мен іскерлікті жүйелеу; - пайдалану процесінде құрылыс конструкцияларының жай-күйіне мониторинг жүргізу үшін қажетті құзыреттерді қалыптастыру; - агрессивті орталарда және қорғау шараларында конструкциялардың коррозиялық төзімділігі мәселелерін меңгеру
Міндет
 • Пәннің міндеттері: магистрантты үйрету - материалдардың коррозиясы теориясының қазіргі жағдайын сипаттау; - бетонның тұрақтылығына химиялық факторлардың әсерін анықтау; - коррозиядан қорғау әдістері мен материалдарын таңдау; - темір бетон конструкцияларының беріктігін арттыру үшін материалдарды таңдау; - нормативтік және техникалық әдебиеттер бойынша негізгі анықтамалық және жұмыстарды
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және түсіну, қазіргі заманғы технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты жүргізу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдап, шеше білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдысының болуы
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Құрылыс материалдарына қолданылатын негізгі орта
 • Табиғи тас материалдарының ауа-райы
 • Портландцемент, цемент тасының құрамы және химиялық төзімділігі
 • Су және сульфатқа төзімділігі жоғары цементтер. Сульфатқа төзімді портландцемент. Поззолан портландцементі. Шлакопортландцемент
 • Бетонның химиялық төзімділігі және коррозия түрлері 1 түрдегі Коррозия (шаймалау коррозиясы) 2 түрдегі Коррозия (қышқыл және магнезиалды коррозия) Коррозияның 3 түрі (сульфатты және тұзды коррозия)
 • Металдардың электрохимиялық коррозия механизмі
 • Бетондағы болат арматураның коррозиясы
 • Коррозиядан қорғау және металл және темірбетон конструкцияларының беріктігін арттыру әдістері. Көпірлердің металл аралық құрылыстарын тоттанудан қорғау. Темірбетонды коррозиядан қорғау. Бетон полимерлері Полимербетондар
 • Асфальтбетонның мерзімдік төзімділігі
 • Ағаштың мерзімдік төзімділігі және оны шірік пен өрттен қорғау әдістері
 • Полимерлі материалдардың химиялық төзімділігі
Негізгі әдебиет
 • 1. Шишканова, В.Н. Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций: учеб. пособие по дисциплине «Строительные материалы при реконструкции, восстановлении и капитальном ремонте зданий и сооружений»/ В.Н. Шишканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 124 с.: обл. 2. Башкатов Н.Н. Минеральные воздушные вяжущие вещества : учеб. пособие / Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 148 с. 3. Петрова Л. В. Химия вяжущих строительных материалов : учебное пособие для студентов строительной специальности / Л. В. Петрова. – 3-е изд., испр. И доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 64 с. 4. Акимова Т.Н. Органические вяжущие материалы. Учебное пособие. — М.: Российский университет транспорта (МИИТ), 2018. — 122 с. 5. Малбиев С., Горшков В., Разговоров П. Полимеры в строительстве. М.: Высшая школа, 2008г. - 446с 6. Батяновский Э.И. Технология бетонных и железобетонных изделий. Учебное пособие. — Минск: Высшая школа, 2019. — 319 с. 7. Беднягин С. В., Герасимова Е. С. Технология производства железобетонных изделий и конструкций: учеб.-метод. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 96 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 8. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. Ростов на дону: Феникс,2012-335с. 9. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий 10. http:// www.rifsm.ru/ – «Строительные материалы». 11. http://www.stroymat21.ru – Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 12. http://www.mat-vest.ru/ - информационный ресурс о строительных материалах. 13. http://www/beton.ru/-портал Бетон.ру 14. https://www.egfntd.kz/й: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002 - 500 с. 15. Шинтемиров К.С. Защита арматуры железобетонных конструкций от коррозии. - Алматы, КазГАСА, 1996. - 181 с 16. Салимбаева З.Н. Методические указания к практическим занятиям для магистрантов строительных и других специальностей всех форм обучения, изучающих дисциплину «Долговечность строительных материалов и изделий» ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2017. - 16 с. 17.ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. – М.: Стандартинформ, 2014. - 23с 18. ГОСТ 12730.5-84 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости "