Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін магистерлік диссертацияны орындау

Сипаттама: - зерттеу тақырыбын таңдау және бекіту; - жұмыс жоспарын зерттеуді орындау кестесін құру; зерттеуді жүргізу (мақсаты мен міндеттерін айқындау, жұмыс болжамын, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік мамандардың еңбектерімен танысып және тандау жасауды қалыптастыру, зерттеу нәтижелерін жазып жинақтау)

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • 1. Отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін үйрену, сонымен қатар тәжірибелік дағдыларын бекіту, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы жаңа әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеулерде эксперименттік мәліметтерді өңдеу және талдау оқып-үйрену болып табылады
Міндет
  • 1. Зерттеудің мақсатын, міндетін анықтау және жоспар құру біліктерін қалыптастыру. 2. Әдістер мен ғылыми таным әдістемесін меңгергені бойынша білім мен біліктіліктерін қалыптастыру; 3. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияны қолдану 4. Зерттеу, оны талдау және ойлап қорытындылау; 5. Орындалған жұмыс қорытындысы есебін, мақалалар және т.б түрде жазу
Негізгі әдебиет
  • 1)Самарский А.А., Гулин А.В. Устойчивость разностных схем. – М.: Либроком, 2009. – 386 с., 2)Гулин А.В., Ионкин Н.И., Мороз В.А. Устойчивость нелокальных разностных схем. – М.: ЛКИ, 2008. – 320 с., 3)Романко В.К. Разностные уравнения. – М.: БИНОМ, 2006. – 112 с., 4)Лобанов А.И., Петров И.Б. Лекции по вычислительной математике. – М.: Интуит, 2006. – 528 с. 5)Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения разностных уравнений. – М.: Наука, 1978., 6)Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1983., 7)Марчук Г.И. Методы расщепленияи переменных направлений. – М.: Наука, 1986.-334 с., 8)Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. – М.: Наука, 1960. – Т. 2. 9) Э. Мендельсон.. Введение в математическую логику. М.: Мир, 2015 10) С. Клини Математическая логика. М.: Мир, 2013. 11) А. Кейслер, Ч. Чен Теория моделей.. М.: Мир, 2007. 12) Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического ана лиза. – М.: Лань, 2009. 13) Никольский С.М. Курс математического анализа. – 5-е изд. – М., 2000. 14) Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. – 2-е изд. – М.: МФТИ, 2010. 15). Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. – 9-е изд. – М., 2011. 16. Сборник задач по математическому анализу. Функции нескольких переменных: Учебное пособие/ Под ред. Л.Д. Кудрявцева. – М.: Изд.Лань. 2008. 17) Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – 10-е изд. – М.: Наука, 2010