Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 6B06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Радиоэлектроника және телекоммуникация саласындағы экономиканың инновациялық салалары үшін теориялық және практикалық білімі, біліктілігі мен дағдысы бар, отандық және әлемдік зияткерлік еңбек нарықтарының қажеттіліктеріне жауап беретін жоғары білікті мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

1) орындаушылық (монтаждау-реттеу, өндірістік-технологиялық, эксплуатациялау , сервистік) қызмет:

- Call-орталығының операторы

- Техникалық құжаттама жөніндегі маман

- Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі маман

2) орындаушылық-басқарушылық (монтаждау-реттеу, өндірістік-технологиялық, пайдалану, сервистік) қызмет:
Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

-Монтаждық-келтірушілік;

- Өндірістік-технологиялық;

Эксплуатациялау;

- Сервистік;

- Инновациялық;
Кәсіби қызметінің функциялары:

1) орындаушылық (монтаждау-реттеу, өндірістік-технологиялық, эксплуатациялау , сервистік) қызмет:

- Call-орталығының операторы

- Техникалық құжаттама жөніндегі маман

- Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерге қызмет көрсету жөніндегі маман

2) орындаушылық-басқарушылық (монтаждау-реттеу, өндірістік-технологиялық, пайдалану, сервистік) қызмет:
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Таңдау бойынша таңдалған пәндер жиынтығына байланысты Радиотехника, электроника және телекоммуникация технологиялары мен техникалық құралдарын енгізе білу (оқыту мамандануы)) Жабдықтың жұмыс процесін бақылауды жүзеге асыру дағдысы болуы
Технологиялық процестердің параметрлерін есептеу үшін алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалану дағдысын меңгеру
5. Таңдау бойынша таңдалған пәндер жиынтығына сәйкес Радиотехника, электроника немесе телекоммуникация жүйелерін, оларды техникалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдысы болуы тиіс (оқыту мамандануы)) Инфокоммуникацияның техникалық құралдарын монтаждау және баптау дағдысының болуы
Радиотехника, электроника немесе телекоммуникацияның техникалық құралдарының алдын алу, жөндеу, күйге келтіру жұмыстарын жүргізе білу
6. Кәсіпорын бөлімшесінде қолданылатын технологиялар мен техникалық шешімдердің тиімділігі мен қауіпсіздік талаптары мен шарттарына барабарлығына талдау жүргізу және анықталған сәйкессіздіктерді реттеу Кәсіпорын бөлімшесінде жұмыс істейтін технологиялық үдерістерді техникалық сәйкестікке аппаратуралық рәсімдеудің талдауын жүргізе білу
Техникалық салада терең білім мен іскерлікті көрсету, көшбасшылықты көрсету және команда жұмысының нәтижелілігі үшін жауап беру, күтпеген ортада оның дамуы
7. Жағдайды немесе ақпаратты талдау әр түрлі факторларды терең бағалауды талап ететін күрделі міндеттермен жұмысты болжайтын кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде орындаушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ құрылымдалған болжанбаған ортада технологиялық процестің нақты учаскесінде нәтижеге жауапкершілікті қабылдай отырып, қызметкерлерге басшылық ету Орындаушылар-техникалардың шағын ұжымының жұмысын ұйымдастыра білу
Өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз етуге арналған өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалай білу
8. Жұмысты басқа учаскелермен келісуді, қызметкерлердің кәсіпқойлығын арттыру, желілердің (байланыс жүйелерінің) үздіксіз жұмысы, ақпаратты сенімді және сапалы беруді, қабылдауды, өңдеуді және сақтауды қамтамасыз ететін технологияларды, тәсілдерді, әдістер мен құралдарды әзірлеу, сондай-ақ байланыстың желілік және станциялық құрылыстарын сапалы жобалау үшін жауапкершілікті болжайтын кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде басқарушылық қызметті жүзеге асыра білу Ауызша және жазбаша коммуникацияға дағдылану және қабілеттіліктің дамуы
Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әр түрлі талаптар (құны, Сапасы және т. б.) арасында мәміле таба білу
9. Таңдау бойынша таңдалған пәндер жиынтығына (оқыту мамандануына) сәйкес және бақылаудың қажетті әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, Радиотехника, электроника немесе телекоммуникация жүйелерінің күйін диагностикалау және бағалау үшін тәжірибелік жұмыстарды жүргізе білу Таңдалған пәндер жиынтығына сәйкес Радиотехника, электроника немесе телекоммуникация жүйелерінің математикалық және физикалық модельдерін жасауға қатысу дағдысы болу
Эксперименталды іс-әрекет үшін Нәтижелерді математикалық өңдеу әдістемелерін қолдану дағдысына ие болу