Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 8D05401 - Математика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жоғары ғылыми мәдениетке ие, теориялық және қолданбалы математика саласында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жаңа ғылыми міндеттер қоюға қабілетті, ғылым мен техниканың кең кластарын шешу үшін заманауи математикалық аппаратқа ие, бакалаврлардың дипломдық жұмыстарын және магистранттардың магистрлік диссертацияларын ғылыми басқаруға, сондай-ақ ЖОО-да сабақ беруге қабілетті мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Білім және ғылым саласы, ғылыми-өндірістік сала, әлеуметтік-экономикалық сала, мәдениет.
Кәсіби қызмет объектісі:

PhD докторларының кәсіби қызметінің объектілері: оқыту, ғылыми зерттеу, тәрбие, дамыту, ағарту, білім беру жүйелері болып табылады.
Кәсіби қызмет түрлері:

педагогикалық қызмет;
жобалау қызметі;
ғылыми-зерттеу қызметі;
басқарушылық қызмет;
әдістемелік қызмет;
мәдени-ағартушылық қызмет.
Кәсіби қызметінің функциялары:

1) оқыту
2) ғылыми-зерттеу
3) ғылыми-әдістемелік
4) тәрбиелеуші
5) Қоғамдық-ұйымдастыру
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Идеяларды генерациялау, ғылыми-педагогикалық қызметтегі инновациялар нәтижелерін болжау, педагогикалық ғылыми процестерді басқару, әлеуметтік тәжірибеде күрделі ғылыми және білім беру жобаларын іске асыру қабілеті; Әртүрлі көздерден алынған ақпаратты талдау; қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу.
Пікірталасты, ғылыми хат пен коммуникацияны жүзеге асыру үшін зерттелетін тақырып бойынша шет тіліндегі әдеби дереккөздерді талдау.
Психологиялық - педагогикалық ғылымдар саласында және арнайы салада, сондай-ақ менеджмент саласында бірегей және сараптамалық білімді меңгеру
2. Математика және аралас салалардағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері, проблемалары, әдістері туралы бүтіндей түсіну қабілеті Жаңа әдістер мен алгоритмдерді әзірлеу, оларды математика, механика, жаратылыстану ғылымдары саласындағы зерттеу қызметінде қолдану
Пікірлерді есептеудегі қорытындыларды болжау және оларды математикалық дәлелдемелердің мәні мен құрылысын түсіндіру үшін пайдалану.
3. Математикалық білім мен ғылымды дамыту контекстінде күрделі процестерді басқара білу және білім беру ұйымының стратегиялық даму бағыттарын болжау қабілеті; Ерекше ойлау негізінде стандартты емес жағдайларда кәсіби және зерттеу дағдыларын қолдану;
Объектілер мен құбылыстарды моделдеудің әдістерін, математикалық ғылымдағы зерттеудің сапалық және жақындатылған аналитикалық әдістерін салыстыру.
4. Толық белгісіздік және дамудың болжамсыздығы жағдайында білім беру мен ғылымдағы ауқымды өзгерістерге бастамашылық жасау және жүзеге асыру қабілеті Өзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялау, ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлау.
Ғылыми пікірталасқа қатысу, теориялық және әдістемелік базада еркін бағдарлану, өз көзқарасын қорғау.
Зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жоспарлау және болжау.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері