Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07307 - Землеустройство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жерге орналастыру саласында зерттеулер мен әзірлемелерді табысты жүргізе алатын, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын құру

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі жер қатынастары;
- жер пайдалану аумағын ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылық жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау;
- жерді ұтымды пайдалану және қорғау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.

Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, топографиялық түсірілімдерді ұйымдастыру және жүргізу, - жоспарлы-картографиялық материалды түзету, жерді есепке алу, жер учаскелерін бөлу, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізу, жер мониторингін жүзеге асыру;
- жер баланстарын, жер-кадастрлық құжаттар мен карталарды, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын жасау;
- геодезиялық, жерге орналастыру, аэрофотототүсіру жұмыстарын, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды, мониторингтік, топырақтық, іздестіру және зерттеу жұмыстарын жүргізуді басқару және ұйымдастыру;
- агро бизнес жоспарларды құру.

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-тұлғалық саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау. Ғылым мен техника философиясының интеграциясы негізінде ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу, білім мен ғылымның қоғамдық қызметтегі рөлін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін білу
Ғылыми зерттеулерді жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру
2. Ойлау мәдениетін, жалпылауға, талдауға, сын тұрғысынан ойлауға, жүйелендіруге, болжауға, мақсат қоюға және оларға қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, ой-пікірлер мен пікірлердің логикасын талдай білу. Басқару психологиясы саласындағы білім негізінде кәсіби қызметте қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын талдау және бағалау
Кәсіби қызметте нәтижелерді (өлшеуді) математикалық өңдеу, процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу әдістерін қолдану
3. Жерге орналастырудың қазіргі мәселелерін шешу үшін нақты жер-кадастрлық ақпарат алудағы негізгі бағыттар мен әдістемелік тәсілдерді анықтау қабілеті. Табиғи ресурстар мен жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингін жүзеге асыру негізінде қазіргі экономикалық, әлеуметтік, экологиялық жағдайларды ескере отырып, әр түрлі аумақтық деңгейдегі жерге орналастырудың оңтайлы міндеттерін іздеуді жүзеге асыру
Академиялық этиканың барлық принциптерін сақтай отырып, зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда іскерліктер мен дағдыларды тәжірибеде қолдану және ғылыми жұмыстың мақсаттары, құралдары, нәтижелері үшін жеке жауапкершілікті түсіну
4. Жерге орналастыру жүйесінде, статистикалық өңдеу негізінде ғылыми зерттеулер мен ізденістер жүргізу және жерді пайдалану тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтау қабілеті. Кәсіби картографиялық және геоақпараттық білімді жүйелеу және интеграциялау негізінде ақпараттық, компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі дерекқорлардан және деректер көздерінен ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, оны қажетті форматта ұсыну
Жерге орналастыру және кадастр саласында жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін орындау
5. Жерге орналастыру саласындағы жобаларды іске асыру кезінде қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалау қабілеті. Жердің мелиорациялық жай-күйін, аумақты ландшафттық ұйымдастыру принциптерін және геоэкологиялық көзқарасты ескере отырып, жерді қорғау, жерді ұтымды пайдалануды жобалау, болжау жүйесіндегі терең білімді көрсету
Аймақтық басқару шешімдерін, әр түрлі иерархиялық деңгейдегі қалалар мен аумақтардың әлеуметтік-экономикалық даму жобаларын, өндірістік және басқа қызметтің бизнес-жоспарларын әзірлеу және қабылдау кезінде кешенді экологиялық-экономикалық сараптама жүргізуді білу
6. Кәсіби қызметтің міндеттерін шешуде заманауи ақпараттық технологияларды, техниканы, қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдану қабілеті. Қазіргі заманғы деңгейде геодезиялық, картографиялық, жер-кадастрлық ақпаратты қолдау үшін телекоммуникацияның, жаһандық спутниктік позициялаудың заманауи жүйелерін, ГИС-технологияларын қолдану
Жерге орналастыру және кадастр салаларының құқықтық, экономикалық, технологиялық жай-күйін және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді талдау мен бағалау негізінде тиімді стратегияны әзірлеу және жер ресурстарын басқару жүйесінде белсенді саясатты қолдау
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері