Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07301 - Архитектура
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бітірушіні сәулет саласындағы өзіндік ғылыми-педагогикалық қызметке дайындау, жаңа кәсіби білім мен іскерлікті игеру, үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, жаңа кәсіби ойлауды қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Құрылыс, ғылым, білім беру, Сәулет және қала құрылысы істері жөніндегі департаменттер.
Кәсіби қызмет объектісі:

Инновациялық тәсілге негізделген бірегей жобалар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- іздестіру және жобалау-конструкторлық;
- өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық;
- эксперименттік-зерттеу;
- СПУ мекемелерінде педагогикалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру, қызметкерлердің жұмысын жоспарлау және еңбекақы төлеу қоры;
- техникалық құжаттаманы (жұмыс кестелерін, нұсқаулықтарды, жоспарларды, сметаларды, материалдарға, жабдыққа өтінімдерді құру);
- бірегей және инновациялық сәулет объектілерін құру;
- болашақ сәулетшілерге жинақталған білім мен іскерлікті беру;
- білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Қосымша білім беру, Жалпы білім беру және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізу. Білім беру процесін ұйымдастыру және талдау, сабақтарды дайындау және өткізу әдістемесі бойынша базалық білім мен практикалық тәжірибені қолдану.
Оқытудың классикалық және заманауи әдістерін қолдана білу.
2. Педагогикалық қызметте шығармашылық көзқарас дағдыларын дамыту. Оқушылардың жас, психологиялық және физиологиялық сипаттарын есепке ала отырып, жұмыстың жеке әдістері мен тәсілдерін қолдану.
Білім алушылардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамытуда техникаларды меңгеру.
3. Теориялық немесе практикалық сипаттағы мәселелердің бірі бойынша ғылыми зерттеулерді жан-жақты талдау немесе әзірлеу қабілеті. Зерттеулерге негізделген жобалық шешімдерді әзірлеу және әзірлеуге басшылық жасау қабілетін дамыту.
Инновациялық (концептуалды), пәнаралық және мамандандырылған сипатты әзірлеу қабілетін дамыту.
4. Сәулет-қала құрылысы шешімдерін әзірлеу кезінде инженерлік-техникалық білімді (материалдар, конструкциялар, технологиялар, инженерлік жүйелер) тиімді пайдалану, олардың экономикалық негіздемесін жүргізу қабілеті. Сәулет қызметі саласында іргелі және қолданбалы білімді біріктіру жолымен сәулет-қала құрылысы шешімдерін қалыптастыру.
Өз еңбектерін кәсіби және академиялық қоғамдастықтарға, басқару органдарына, тапсырыс берушілер мен жұртшылыққа таныстыру.
5. Ғылыми-зерттеу, сәулет-жоспарлау, қала құрылысы жобаларын және өндірістік-технологиялық шешімдерді қабылдау үшін мультимедиялық, виртуалды, көп өлшемді сандық кеңістіктік үлгілеу технологияларын енгізу қабілеті. Ақпараттық технологиялар көмегімен қызметтің кәсіби саласымен байланысты жаңа білімдер мен біліктерді алу
Кәсіби IT-технологиялар пакеттерінің көмегімен инженерлік-техникалық және әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу.
6. Ұйымдастырушылық, көшбасшылық, басқарушылық қабілеттерін дамыту. Кәсіпорында практикалық қызметті ұйымдастыру және жүргізу кезінде қабылданатын шешімдердің шарттары мен салдарын есептеу және бағалау.
Құқықтық органдардың Келісуші құрылымдарымен өзара іс-қимыл барысында ұжым қызметінің қисынды дәйектілігін құру.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері