Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық ойлауға ие, озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті стандарттау және сертификаттау саласында магистрлерді даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Стандарттау, сертификаттау, өнім сапасын бақылау, нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру, нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау, сынақ зертханаларын аккредиттеу
Кәсіби қызмет объектісі:

өнімге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға) тікелей қатысы бар басқару органдары,кәсіпорындар, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысанындағы ұйымдар),
кәсіпорындар мен сынақ зертханаларын (орталықтарын) жабдықтау,
және бақылау құралдарына, нормативтік құжаттарға,
Стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті,
метрологиялық қамтамасыз ету, өндірістік, әлеуметтік және
экологиялық қызмет.
Кәсіби қызмет түрлері:

жобалау-іздестіру, жобалау-технологиялық, ұйымдастыру-басқару
Кәсіби қызметінің функциялары:

- Жобалық шешімдерді әзірлеуге тапсырма дайындау; патенттік зерттеулер жүргізу; жобалар бойынша есеп жүргізу.

- Регламенттер жобаларын, әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық құжаттарды әзірлеу; сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу, ақау себептерін және өндіріс технологиясының бұзылушылықтарын талдау; өндіріс жағдайын талдау, одан әрі сертификаттау мақсатында өнім, қызмет, сапа менеджменті жүйесін тұрақтылығын бағалау.
- Ұжым жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдерді қабылдау,жұмыстарды орындау тәртібін анықтау; шығарылатын өнімді жетілдіру және стандарттарды әзірлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқару жүйесінің қазіргі заманғы нұсқаларын нақты шарттарға бейімдеу;
сараптамалық және консультативтік қызмет.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
2. Жобалау-іздестіру қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде жобалау-іздестіру жұмыстарын жүзеге асыру
Кәсіби қызметте қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану
3. Жобалау-технологиялық қызметке қатысу қабілеті Зерттеудің (сынақтың) қажетті әдістерін таңдау және пайдалану, бар әдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді әзірлеу
Өнімнің, процестің, қызметтің өмірлік циклінің барлық кезеңдері үшін нормативтік базаны әзірлеу
Стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың бағыттары мен негізгі принциптерін талдау; стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстардың халықаралық, өңірлік, шетелдік практикасын талдау
Менеджмент жүйесін әзірлеу, оларды одан әрі енгізу және жетілдіру
4. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Сапа және қауіпсіздік талаптарын, орындау мерзімдерін ескере отырып, өнімді (қызметті) құру, процестерді (жұмыстарды) орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздестіруді жүзеге асырады
Кәсіпорындардың қызмет ету міндеттерін басқару шешімдерін іске асыруда креативті тәсілдерді қолдану
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері