Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M04102 - Инженерное предпринимательство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инженерлік істі меңгерген, нарықтық перспективаны бағалай алатын, инновациялық өнімді әзірлеуді, өндіруді және сатуды ұйымдастыруға қабілетті магистранттарды жоғары деңгейде дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- жоғары технологиялық қазақстандық және шетелдік компаниялар;
- барлық қызмет саласындағы компаниялардың зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық бөлімшелері;
- мемлекеттік билік органдары;
- ғылыми-зерттеу ұйымдары;
- жобалық және өндірістік ұйымдар;
- қаржы компаниялары;
- кәсіпкерлік және инновациялық қызметті қолдау инфрақұрылымы;
- жеке бизнес.
Кәсіби қызмет объектісі:

Ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастыру-техникалық;
- өндірістік-басқарушылық;
- жобалық;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық).
Кәсіби қызметінің функциялары:

Экономика, талдау, индикативтік және стратегиялық жоспарлау, болжау, ұлттық, өңірлік экономика және кәсіпорындар деңгейлерінде қаржы-экономикалық шешімдер қабылдау және т. б., инвестициялық және инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі, әлеуметтік - экономикалық бағдарламалардың тиімділігін бағалау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кешенді, соның ішінде тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде пәнаралық зерттеулерді жүзеге асыруға қабілетті. Зияткерлік деңгейді дамыту қабілетін көрсету, жаңа білімдер мен біліктерді өз бетінше меңгеру және пайдалану, өзінің ғылыми дүниетанымын кеңейту және тереңдету, іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін еркін пайдалану.
Белсенді әлеуметтік ұтқырлыққа, зерттеудің жаңа әдістеріне өз бетінше оқуға қабілетін көрсету.
2. Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйену, алынған нәтижелерді өңдеу, қолда бар статистикалық деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну. Математикалық модельдеу және статистикалық мәліметтерді талдаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыруды және жүргізуді білу.
Шешім қабылдау; жақын арадағы қадамдарға қатысты нақты талаптарды тұжырымдау; қызметкерлердің өзгеру процесіндегі маңызды жайлылық аймағынан шығару.
3. Нарық үрдістерін қарастыра отырып, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін талдау дағдысына ие. Бизнес-ортадағы өзгерістерді анықтай алады және өз бөлімшесін дамытудың стратегиялық бағытын анықтай алады. Бірлік пен қарама-қайшылықты түсінуге, мәселелерді шешуге қабілетті болып жатқан процестерді түсініп, жүйелі ойлауға үйрету.
Терең теориялық және практикалық білімді қолдану, жаңа идеяларды жасау және пайдалану, кәсіби міндеттердің шығармашылық шешімдерін табу, зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, ғылыми эксперименттер жүргізу қабілетін көрсету.
4. Ақпаратты, процестерді, қызметті талдайды және бағалайды, өндірістік процестерді басқару кезінде проблемаларды сәйкестендіреді. Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іске асырудың, ынталандыру мен ынталандырудың, жауапкершілікті бөлудің, міндеттерге сәйкес Персоналды бақылау мен бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану.
Нарық үрдістерін қарастыра отырып, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін талдау дағдысына ие болу. Бизнес-ортадағы өзгерістерді анықтай білу және өз бөлімшесін дамытудың стратегиялық бағытын анықтай білу.
5. Фирманың экономикалық қауіпсіздігі мен басқару шешімдерін теңдестірілген дайындау мақсатында компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдай алады. Маркетингтік, қаржылық және өндірістік талдау нәтижелері негізінде ұйымның даму перспективаларын анықтау.
6. Маркетингтік жағдайларды және проблемаларды әртүрлі көзқараспен талдауға қабілетті, басқа әріптестермен және нарық қатысушыларымен тиімді ынтымақтаса отырып, жаһанданудың әсерін ескере отырып. Технологиялық жабдықты жаңғыртумен байланысты жобалық шешімдерді әзірлеуге арналған тапсырмаларды құрастыру.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері