Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07109 - Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Медициналық жабдықтарды, аппараттарды, жүйелер мен кешендерді жөндеуден, тексеруден, калибрлеуден және қызмет көрсетуден кейін техникалық құралдарды аттестаттауды жүзеге асыруға қабілетті медициналық техниканы құрастыру, жөндеу және сервистік қызмет көрсету үшін мамандар даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:


Бітірушілер медициналық техниканы шығаратын және қызмет көрсететін ғылыми-зерттеу, жобалау, өндірістік ұйымдар мен фирмаларда; медициналық аспаптар мен жүйелерді жөндеу және қызмет көрсетумен, медициналық аппаратураны метрологиялық және бағдарламалық сүйемелдеумен айналысатын емдеу-алдын алу мекемелерінде жұмыс істей алады.
Кәсіби қызмет объектісі:

Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету жүйесі және медициналық мекемелердегі жабдықтардың пайдалану сенімділігін қолдау.
Кәсіби қызмет түрлері:


эксперименттік-зерттеу қызметі, жөндеу және қызмет көрсету, ұйымдастыру-басқару қызметі, өндірістік-технологиялық қызмет.
Кәсіби қызметінің функциялары:

медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жоспарлау;
- медициналық жабдықтарды жоспарлау, әзірлеу, бағалау және спецификациялау процесінде инженерлік-техникалық сараптаманы қамтамасыз ету;
- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру;
клиникалық-аспаптық және Клиникалық-зертханалық жабдықтарды және кешендерді іске асыру және бақылау үшін тиісті жабдықтарды, аспаптар мен әдістерді таңдау және пайдалану;
- медициналық техниканы жөндеу және пайдалануға байланысты инженерлік мәселелерді сәйкестендіру, қалыптастыру және шешу;
- медициналық жабдықтар жүйелері мен құралдарын орнату, монтаждау және пайдалану;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік және ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және талдау дағдысын, иполемика дискуссиясын жүргізу тәсілдерін меңгеру
Кәсіби қызметті тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалану қабілеті Кәсіби қызметті тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін коммуникациялық қабілеттерге ие болу
Акт және мемлекеттік және шет тілдерінде бизнесті ұйымдастыру дағдыларын меңгеру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Әлеуметтік ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. кәсіби терминологияны білу және түсіну медициналық техника саласындағы кәсіби терминологияны қолдану
5. ғылыми тәжірибеде білім мен түсінікті қолдану медициналық техника параметрлерін зерттеу және есептеу, зерттеу жүргізу әдістемелерін және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін құру;
6. жүйелі тәсіл негізінде пайымдауларды қалыптастыру медициналық техникаға қызмет көрсету тәжірибелері мен зерттеулерінің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, міндеттерді шешу нұсқаларын әзірлеу және талдау, салдарларын болжау;
7. ағылшын кәсіби тілін қолдана отырып, коммуникативтік қабілеттерді меңгеру ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу, халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды лингвистикалық қолдауды ұйымдастыру;
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері