Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M05302 - Материалы для ядерной энергетики
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, қазіргі заманғы өндірістік мәселелерді қалыптастыруға және шешуге қабілетті мамандарды даярлау, металлургия саласындағы тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- қара және түсті металлургия өнеркәсібі кәсіпорындары;
- тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары;
- жобалау-құрастыру, ғылыми-зерттеу ұйымдары, зауыт зертханалары;
- әртүрлі меншік түріндегі фирмалар.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жобалар, материалдар, әдістер, құралдар, қондырғылар, техникалық және нормативтік құжаттар, сапа менеджменті жүйесі, математикалық модельдер, шикізат, шихта, тау жыныстары, металдар мен қорытпалар, химиялық реагенттер, зертханалық жабдықтар мен аппараттар, өндіріс технологиясы.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- есептеу-жобалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- технологиялық үрдіске және жабдықтың жұмыс жасауына бақылау жасау;
- металлургиялық өңдеудің бастапқы және соңғы өнімдерін талдау;
- технологиялық үрдістің регламентін және алынатын өнім сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнімдерді өндіруге дайындық барысында технологиялық үдерістерді жетілдіру және дамыту бойынша жұмыстарға қатысу;
- жаңа технологиялар мен жабдықтарды енгізуге қатысу;
- техникалық және өндірістік есептерді жасау;
- өндірістің экологиялық және технологиялық қауіпсіздігінің сақталуын бақылау;
- жұмысты ұйымдастырудың және қазіргі заманғы құрылғылар мен қондырғыларда жұмыс жасаудың заманауи әдістерін меңгеру;
- экономикалық шешімдерге негізделген ғылыми- техникалық және ұйымдық шешімдерді іріктеу және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау;
- технологиялық үдерістерді жобалау үшін ақпараттық және берілген деректерді жинау және талдау;
- жобалық және жұмыс техникалық құжаттамаларын әзірлеуге қатысу;
- жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып техникалық тапсырмаға сәйкес технологиялық үрдістің жеке кезеңдерін есептеу және жобалау;
- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттамалардың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Дүниежүзілік және еуразиялық үдерістері контекстіндегі Қазақстан мемлекеттілігінің үдемелі даму тарихының негізгі кезеңдерін түсіну. Басқару және коммуникативті қызметтің әдіснамасын, ядролық энергетика материалдары саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру құрылымын білу.
2. Білу керек: өндіріс технологиясын; өндірістік қалдықтардың түрлерін; екінші реттік шикізатты кешенді пайдалануды жетілдіру жолдарын. Ядролық энергетика материалдарының заманауи қалдықсыз өндірісіне қатысты жобалау-құрылымдау жұмыстарын жоспарлау, орындау, бағалау
Стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес ядролық энергетика саласындағы материалтанудың жобалық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеу
3. Жер бетіндегі тау жыныстарын бұрғылау әдістерін, жерасты тау жыныстарын минералды қазу кезінде және жер асты жұмыстарын жүргізу жайлы ақпараттарды білу. Сирек металлургия өнеркәсібінің жабдықтары мен технологиясының ең ұтымды, қауіпсіз және тиімді сызбасын таңдау.
Сирек металлургия өнеркәсібінде қолданыстағы технологияларды жетілдіру және технологиялардағы жаңа әдістерді енгізу.
Сирек металлургия саласының белгісіздіктері мен тәуекелдері шарттарында ұйымдастырушылық және экономикалық сипаттағы шешідерді қабылдау дағдыларына ие болу
4. Білу керек: заманауи физика әдістерін; технологиялық үдерістерді жетілдірудің мақсаттары мен міндеттерін; атом өнеркәсібінің негізгі қор үнемдейтін технологияларын. Ғылыми-зерттеу дағдыларын қолдану: шешуі қиын мәселелерді анықтау, оларды шешудің ұтымды жолдарын анықтау.
Ядролық энергетика үшін қажетті қасиеттері бар материалдарды әзірлеу кезінде алынған ақпаратты қолдану.
Өндірістік мәселелерді шешу, қазіргі заманғы энергетика материалдары өндірісінің жобаларының инновациялық әлеуетін бағалау.
5. Білу: технологиялық үдерістерді жетілдірудің мақсаттары мен міндеттері; тантал және ниобий негізіндегі зерттеу материалдары әдістерін, әдістерін және әдістерін қамтиды. Бериллий, тантал және ниобий негізіндегі материалдарды әзірлеу және зерттеу әдістері мен тәсілдерін таңдау.
Заманауи энергетика материалдарын өндіруде аналитикалық бақылаудың физикалық әдістеріне негізделген технологиялық үрдістердіі жетілдіру.
Реакторлық құрылымдар үшін сирек-жер металдар негізінде ядролық энергетика материалдарын өндіру технологиясын жобалау және есептеу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері