Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M05401 - Математика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

білім беру және ғылыми – зерттеу қызметінде пәнаралық практикалық міндеттерді шешуде алған білім мен іскерлікті түсіну мен қолдануды байланыстыратын, қазіргі заманғы математикалық және құзыреттілікті–аспапты меңгерген, даярлау сапасының интегралдық сипаттамалары спектрімен кәсіби міндеттерді шешу үшін жоғары білікті магистрлерді іргелі даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Білім және ғылым саласы, ғылыми-өндірістік сала, әлеуметтік-экономикалық сала, мәдениет.
Кәсіби қызмет объектісі:

Магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ағарту, білім беру жүйесі, ғылыми зерттеу
Кәсіби қызмет түрлері:

педагогикалық қызмет;
жобалау қызметі;
ғылыми-зерттеу қызметі;
басқарушылық қызмет;
әдістемелік қызмет;
мәдени-ағартушылық қызмет.
Кәсіби қызметінің функциялары:

білім беру мекемелерінің математикалық дарындылық белгілері бар білім алушылардың білім алу қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін зерделеу және өңір қажеттіліктерін ескере отырып, алынған нәтижелер негізінде оларды оқытудың, тәрбиелеу мен дамытудың жеке бағыттарын жобалау;
математика ерекшелігін және оның жоспарланған салаларын көрсететін технологияларды пайдалана отырып, математикалық білім беру саласында дарынды балаларды, жасөспірімдер мен дарынды жастарды үздіксіз әдістемелік сүйемелдеу;
кәсіби өздігінен білім алу және тұлғалық өсуді жүзеге асыру, өзінің әрі қарай білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалау;
нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу кезінде зерттеу әдістері кешенін қолдану арқылы үздіксіз математикалық білім беру және білімнің аралас салаларындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және қорыту,
қазіргі заманғы ғылым әдістерін, сондай-ақ ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, үздіксіз математикалық білім беру саласындағы ғылыми әдістемелік зерттеу нәтижелерін жобалау, ұйымдастыру, іске асыру және бағалау;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Логика заңдарының әмбебап сипатын түсіну қабілеті ғылым жүйесіндегі математиканың рөлі мен орнын түсіну қабілеті, теория мен практикада пайда болатын есептерді шешу үшін математикалық ғылымның маңызы, жалпы мәдени маңызы математика; Алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды бірегей дамыту және қолдану үшін пайдалану
Білім беру және педагогикалық іс-әрекет кезінде жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау;
2. Математикалық білімнің жалпы құрылымын түсіну, әртүрлі математикалық пәндер арасындағы өзара байланыс, бар білімдерді дұрыс білдіру және дәлелді негіздеу қабілеті; Ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізу кезінде туындайтын оқу және ғылыми проблемаларды шешу үшін іргелі математикалық пәндерді ғылым ретінде тіл, теория және қолданбалы бөліктерінің арасындағы байланыстарды бағалау;
Кәсіби саланың математикалық және әдістемелік мазмұнының ақпаратын іздеу, өңдеу және құрылымдау үшін математикалық пайымдауларды, есептеулерді құрудың логикалық ережелерін жіктеу;
3. Құбылыстар мен процестерді моделдеу құралымен математиканы әмбебап ғылым тілі ретінде меңгеруге дайын болуы ; Қабылданатын басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыру үшін математикалық модельдерді құру кезінде математикалық білімдер мен әдістерді салыстыру;
Физика, химия, биология, экономика, медицина, экология саласындағы қолданбалы міндеттерді шешу үшін ғылымды қажетсінетін математикалық аппарат пен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;
4. Математикалық есептер жүйесін оларды шешу құрылымының ұлғаймалы күрделілігі бойынша жобалау математикалық зерттеулер сапасының критерийлерін, ғылыми теорияларды эксперименталды және эмпирикалық тексеру принциптерін түсіну қабілеті; Ғылыми білім беру және зерттеу міндеттерінің нәтижелерін талдау және оларды нақты білім беру және зерттеу міндеттерін шешуде қолдану.
5. Ғылымның заманауи әдістерін пайдалана отырып, ғылыми зерттеуді өз бетінше жүзеге асыруға дайын болуф жүргізілетін зерттеулердің тақырыбына сәйкес қолданбалы математика және информатика саласындағы жаңа ғылыми нәтижелерді, ғылыми әдебиетті білуді көрсету;
диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері