Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07204 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Магистрлерді тау-кен металлургия өндірісі саласындағы өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірістік қызметке дайындау.Терең ғылыми дайындық негізінде геология саласында инновациялық технологияларды құру, ғылыми-зерттеу қызметі үшін жоғары дәрежелі магистрлерді дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

геология барлау және өндірістің барлық кезендерінде жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындар;
-жер қойнауын пайдалану процессін сараптамалау және басқару органдары;
-тау-кен-өндірілім саланың кәсіпорындар;
-жобалау-конструкторлық және ғылыми-зерттеулік ұйымдар, зауыттық зертханалар;
- әртүрлі меншік формалы фирмалар.
Кәсіби қызмет объектісі:

жер қыртысы, геологиялық-құрылымдық өңірлер, бассейндер, кен аудандары, алқаптар мен олардың бөліктері, кен орындары, пайдалы қазбалар, тау жыныстары мен минералдар
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық қызметі;
- ұйымдастыру-басқару қызметі;
- жобалау-іздестіру қызметі;
- геологиялық,геофизикалық гидрогеологиялық және инженерлік-
геологиялық зерттеулерді қазіргі заманғы қашықтықтан зерттеу әдістерін және басқа да әдістерді қолдану
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- технологиялық процестің регламентін және алынатын өнімнің сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнім өндірісін дайындау барысында технологиялық процестерді жетілдіру және игеру бойынша жұмыстарға қатысу.
- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану; - геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану; - технологиялық процестің регламентін және алынатын өнімнің сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнім өндірісін дайындау барысында Технологиялық процестерді жетілдіру және игеру бойынша жұмыстарға қат
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Дүниежүзілік және еуразиялық үдерістерді контекстіндегі Қазақстан мемлекеттілігінің үдемелі даму тарихының негізгі кезеңдерін түсіну Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу
Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні ,оны түсінуді және жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете білу
2. Қарым-қатынастың әр түрлі салаларында мәдени-сөйлеу тәжірибесінің әр түрлі түрлерін меңгеру Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау; таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану.
Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, орындаушылардың жекелеген топтарына басшылық ету дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілікті көрсете білу
3. Ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдысын меңгеру Кешенді инженерлік қызметтің құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспектілерін білу
Кәсіби қызметті орындау және докторантурада білімін жалғастыру үшін білімді кеңейту және тереңдету
4. Өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-өзі басқару, сондай-ақ ұжыммен және серіктестермен әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын, ынтымақтастық ережелерін меңгеру Бірінші білім беру сатысында алған пәнаралық және пәнішілік білімді тереңдету (бакалавриат)
5. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыру Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу
Геоақпараттық жүйелерде телекоммуникация және жаһандық спутниктік позициялау жүйелерін қолдануға дайындық
6. Геология-барлау жұмыстарын өткізу кезінде гі автоматтық жобалау құралдарын пайдалануды жүзеге асыру Картографиялау мақсаттары үшін аэроғарыштық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу қабілеті
Технологиялық процестерді есептеудің стандартты әдістерін қолдана білу, жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау және жобалау және технологиялық құжаттаманы ресімдей білу
7. Зерттеу мақсаттарын өз бетімен тұжырымдауға, кәсіби міндеттерді шешу реті орнатуға қабілетті болу Қазіргі геологияның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсету
Кәсіби қызметтің барлық кезеңінде өз бетімен оқу және үздіксіз біліктілігін арттыру
8. Қашықтықтан зондтау саласындағы маңызды деректерді интерпретациялау және жинауды жүзеге асыру Қашықтықтан зондтау саласындағы процестер мен құбылыстарды моделдеу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері