Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07203 - Горное дело
Білім беру бағдарламасының мақсаты

өнеркәсіп салаларын тау-кен жұмыстарын жүргізудің жаңа прогрессивті әдістерінің технологиясы саласында қоғамның, ғылым мен техниканың қазіргі заманғы қажеттіліктеріне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Бағдарламаны игерген бітірушілердің кәсіби қызмет саласы қатты пайдалы қазбаларды пайдалану, өндіру және қайта өңдеу, әртүрлі мақсаттағы жер асты объектілерін салу және пайдалану кезінде жер қойнауында адам қызметін инженерлік қамтамасыз етуді қамтиды.
Кәсіби қызмет объектісі:

Көмір шахталары, кеніштер, карьерлер, түрлі функционалдық мақсаттағы жер асты құрылыстары, байыту фабрикалары және пайдалы қазбалар мен техногендік (адам құрған) шикізатты өндірумен және өңдеумен, жер асты кеңістігін құрумен және пайдаланумен, гидротехникалық, Көлік құрылысы кезінде және басқа да мақсаттарда жер бетінде тау-кен жұмыстарын орындаумен байланысты басқа да кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындары.
Кәсіби қызмет түрлері:

тау-кен кәсіпорындарында, ғылыми зертханалар мен институттарда, есептеу орталықтары мен жобалау-конструкторлық ұйымдарда өндірістік, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу кезінде инженер-зерттеуші лауазымдарында орындаушы ретінде терең іргелі және кәсіби даярлықты талап ететін қызметке дайындалды
Кәсіби қызметінің функциялары:

- ғылыми-зерттеу;

 әлеуметтік - педагогикалық;

 оқу-технологиялық;

 ұйымдастырушылық-басқарушылық.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Дүниежүзілік және Еуразия үдерістері контекстіндегі Қазақстан мемлекеттілігінің үдемелі даму тарихының негізгі кезеңдерін түсіну Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді және жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете білу
Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу
2. Қарым-қатынастың әр түрлі салаларында мәдени-сөйлеу тәжірибесінің әр түрлі түрлерін меңгеру Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын; қоғамдық қызметтегі білім мен ғылымның рөлін; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін, оқытудың сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білу
Әлеуметтік және кәсіби құзыреттіліктердің барабарлығын қамтамасыз ететін әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық коммуникация дағдыларына ие болу
3. Ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдысын меңгеру Тау-кен ісін дамытудағы ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсету, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын білу; коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану
Заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып ғылыми жұмыс жүргізу дағдысы болуы тиіс
4. Өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-өзі реттеу, сондай-ақ ұжыммен және серіктестермен әлеуметтік өзара іс-қимыл дағдыларын меңгеру Қазіргі концепцияларды, теорияларды және процестер мен құбылыстарды талдау тәсілдерін сыни талдау
Халықаралық және отандық стандарттарды, қаулыларды, өкімдерді, жоғары тұрған және басқа да отандық ұйымдардың бұйрықтарын, орындалатын жұмысқа қатысты әдістемелік, нормативтік және басшылық материалдарды білу
5. Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық білдіру Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын игеру: өндірістік және зерттеу жұмыстары кезінде туындайтын проблемалық мәселелерді уақытында анықтау, оларды шешудің тиімді жолдарын анықтау
Өндірістік проблемаларды шешу қабілетін, түсінігін және білімін қолдану; жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалау; әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық құжаттаманы әзірлеу
6. жаңа немесе бейтаныс жағдайларда, контекст және кең (немесе пәнаралық) сала шеңберінде мәселелерді шешу қабілетін, түсінігін және білімін қолдану оған байланысты оқылатын облысымен; Ұйымдастыру-басқару қызметін орындау қабілеті, өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың алдын алу, экологиялық бұзушылықтар мен төтенше жағдайлардың алдын алу
Кәсіби қызметінің барлық кезеңінде өз бетімен оқу және үздіксіз біліктілігін арттыру, ғылыми, техникалық және әлеуметтік құзыреттілікті, халықаралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл тәжірибесін алу
7. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыру Геоақпараттық жүйелерде телекоммуникация және жаһандық спутниктік позициялау жүйелерін қолдануға дайындық
Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу
8. Автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалануды жүзеге асыру Технологиялық процестерді есептеудің стандартты әдістерін қолдана білу, жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау және жобалау және технологиялық құжаттаманы ресімдей білу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері