Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07203 - Горное дело
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Тау-кен өндіру кәсіпорындарының әлеуетін ұтымды және тиімді пайдалану мақсатында тау-кен ісі, геология, Ақпараттық, спутниктік және ГИС-технологиялар, экономика жоспарлау және менеджмент саласындағы білімді табысты үйлестіре отырып, тау-кен ісі технологияларын енгізуге және қолдануға дайын, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Бағдарламаны игерген бітірушілердің кәсіби қызмет саласы қатты пайдалы қазбаларды пайдалану, өндіру және қайта өңдеу, әртүрлі мақсаттағы жер асты объектілерін салу және пайдалану кезінде жер қойнауында адам қызметін инженерлік қамтамасыз етуді қамтиды.
Кәсіби қызмет объектісі:

Бағдарламаны меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады.:
өндірістік объектілерді, жабдықтарды және оларды игерудің техникалық жүйелерін қоса алғанда, Жер қойнауы;
қатты пайдалы қазбаларды өндіру, өңдеу геотехнологияларын қауіпсіз және тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және жер асты кеңістігін ұтымды пайдалану техникасы мен технологиялары.
Кәсіби қызмет түрлері:

Бағдарламаны меңгерген түлектер дайындалатын кәсіби қызмет түрлері:

өндірістік-технологиялық;

ұйымдастырушылық-басқарушылық;

ғылыми-зерттеу;

жобалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

тау-кен және жарылыс жұмыстарына техникалық басшылықты, сондай-ақ
жабдықтар мен техникалық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі
тау-кен өндірісінің;
- нормативтік құжаттарды әзірлеу, келісу және бекіту,
тау-кен, жарылыс жұмыстарын, сондай-ақ жұмыстарды орындау тәртібін регламенттейтін,
қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеуге және байытуға байланысты,
өндірістік құрылыстарды салу және пайдалану,
техникалық құжаттама талаптарының орындалуын қамтамасыз ету
жұмыс, қолданыстағы нормалар, ережелер мен стандарттар өндірісі;
- экологиялық қауіпсіздікті арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру ;
тау-кен өндірісінің қауіпсіздігі;
- практикалық инженерлік қызметте принциптерді басшылыққа алу
жер қойнауының георесурстық әлеуетін кешенді пайдалану;
жетілдіру және арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру
тау-кен өндірісінің техникалық деңгейін арттыру,
қазіргі экономикалық жағдайдағы ұйымдар;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсізлігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
4. Компьютерлік және инженерлі графиканың көмегімен мәліметтерді математикалық және физика-химиялық өңдеуді түсіне отырып, өндірістік процесті ұйымдастыру Компьютерлік және инженерлі графиканың көмегімен эксперименттердің нәтижелерін, мәліметтерін өңдеу және талдау үшін базалық математикалық пәндердің, физика, химия және механика білімдерін қолдану
Физика-химиялық, математикалық және технологиялық процестерді үлгілеудің тиісті әдістерін таңдайды және қолданады
5. Ақпаратты іздеу және өңдеу үшін заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалану қабілеті Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлау және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу
Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу
6. Еңбек нарығының өзгермелі жағдайында үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, жаңа кәсіби білім мен іскерлікті өз бетімен оқыту және меңгеру қабілеті Маркшейдерия аймағында теориялық тәсілдерді, сұрақтарды және негізгі концепцияларды сипаттау және оның негізгі бағыттары қалай өзара байланысқанын анықтау
тау-кен кәсіпорындарындағы тау-кен маркшейдерлік жұмыстарды жақсартуға әсер ететін қазіргі заманға сай технологияларды, ақпарат жүйелерін қолдану арқылы маркшейдерия аймағында дағдыларын көрсету
7. Тау-кен өндіру ұйымдары өндірісінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ұйымдастыру-басқару және жобалау қызметіне қабілеттілік Жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау, тау-кен ісіндегі және макшейдерлік істегі зерттеулерді дербес жобалау, ұйымдастыру және жүргізу
Көмір қабаттарын, кен шоғырларын ашудың, дайындаудың таңдалған сызбасын олардың ұтымды параметрлерін есептеп талдау жасау және макшейдерлік негіздеме жүргізу
8. Тау-кен өндіру және геологиялық барлау кәсіпорындарындағы өндірістік қызметке қабілеттілік Пайдалы қазбаларды өндіру процесінде тау жыныстары массивінің жағдайы мен мінез-құлқының заңдылықтарын талдайды, маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу және кенорнын қазымдау кезінде есептеулерді орындау
Тазалау кенжарының тау бекітпелерінің құрылымын таңдайды, жұмыс режимін талдайды және нормативті құжаттарға сай бекітпенің қоршаған массивпен өзара іс-қимыл механизмдерін анықтайды
9. Пайдалы қазбаларды жерасты және ашық игеру дағдыларын меңгеру Қатты пайдалы қазбаларды өндірудің және тау-кен объектілерін пайдаланудың қазіргі заманғы технологияларын қолданады
Өндірістік қауіпсіздік ережелеріне сәйкес тау кен ісі және маркшейдерлік іс аймағында үлкен үлес қосуға әкелетін зерттеулерді жүргізу, жоспарлау және жобалау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер