Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07202 - Обогащение полезных ископаемых
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бітірушіге тау-кен байыту саласында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін, оның әлеуметтік ұтқырлығы мен еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін жалпы мәдени және кәсіби-арнайы құзыреттерді қалыптастыру арқылы жоғары білікті мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Концентраттарды алу мақсатында кендерді және басқа материалдарды өңдеу үрдістерін қамтиды.
Кәсіби қызмет объектісі:

- минералдық және шикізатты қайта өңдеуге, концентрат алуға арналған технологиялық процестер мен құрылғылар;
- байыту кәсіпорындары;
- өндірістік, жобалық және ғылыми бөлімшелер;
- әртүрлі меншік формасындағы фирмалар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- ғылыми-зерттеу;
- есептік-жобалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- концентрат алудың технологиялық процестерін жүзеге асыру;
- технологиялық үдерісті және жабдықтың жұмысын бақылауды жүзеге асыру;
- технологиялық процестің регламентін және алынатын өнімнің сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- қоршаған ортаны өндірістің техногендік әсерінен қорғау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;
- өндірістегі технологиялық процестердің сапа менеджменті бойынша техникалық құжаттаманы дайындау;
- экономикалық шешімдер негізінде ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді таңдау және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау;
- техникалық-экономикалық негіздемеге ақпарат жинау және жаңа жобаларды әзірлеуге және жұмыс істеп тұрған цехтарды, өнеркәсіптік агрегаттар мен жабдықтарды қайта құруға қатысу;
- жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын қолдану арқылы техникалық тапсырмаға сәйкес технологиялық процестің жеке сатыларын есептеу және жобалау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Кешенді инженерлік қызметте математикалық, жаратылыстану-ғылыми, экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді қолдану қабілеті Әртүрлі физикалық және химиялық ұғымдарды, заңдарды түсіндіру, эксперименттер жүргізу, нәтижелерді жинақтау
Байыту кезінде технологиялық процестерді және объектілерді модельдеу мақсатында кешенді инженерлік қызметте алынған білімді пайдалану
5. Ақпаратты өңдеу үшін негізгі білімді меңгеру және ақпараттық технологиялардың коммуникативтік міндеттерін шешу үшін қолдану қабілеті Байыту үрдістерін жетілдіру кезінде сәйкес заманауи технологияларды, ақпараттық жүйелерді қолдану
Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологиялардың негізгі әдістерін пайдалану
6. Кешенді инженерлік қызметтің құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспектілерін білу қабілеті Ұйымдастыру-басқару қызметі, орындаушылық шешімдер, ұжым жұмысын ұйымдастыру дағдыларын қолдану
Пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу саласындағы негізгі тұжырымдамалар мен теориялық тәсілдерді сипаттау
7. Жобалау-технологиялық қызметті орындау және жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалау қабілеті Технологиялық процестердің негізгі есептерін жүргізу, жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау және жобалау және технологиялық құжаттаманы ресімдеу
Жобалардың алдын-ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, жұмысты және персоналдың еңбек ақы төлеу қорын жоспарлау
8. Минералдық шикізатты қайта өңдеу саласында инновациялық технологиялар мен материалдар құру, ғылыми-инновациялық қызметке қатысу Минералдық және техногендік шикізатты өңдеу бойынша нәтижелерді өңдеу және талдау арқылы берілген әдістемелер бойынша қажетті эксперименттер жүргізу
Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, қолданыстағы технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйі мен қалдық ресурсын тексеру
9. Кешенді, энергия үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды әзірлеу үшін заманауи әдістерді қолдану қабілеті Жаңа технологияларды енгізу; материалдар мен жабдықтарды ұтымды пайдалану мақсатында жобаға техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу
Пайдалы қазбаларды байыту өнімдерін шығару кезінде технологиялық тәртіпті сақтау, байыту бойынша жаңа технологияларды игеру
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер