Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B06104 - Математические методы защиты информации
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бағдарламаның мақсаты ашық жүйелерде берілетін, сақталатын және өңделетін ақпаратты қорғаудың математикалық, бағдарламалық әдістері мен құралдары саласында кедергілердің, техникалық жылыстаудың, рұқсатсыз көшірудің және тираждаудың әсерінен жоғары білікті кадрларды даярлау болып табылады.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлектердің кәсіби қызмет саласы:
ақпараттық салада, ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру, талдау және бағалау әдістері мен процестері туралы ғылымға қауіп болған жағдайда ақпараттандыру объектілерінің қорғалуын қамтамасыз етуге байланысты проблемалардың жиынтығын қамтитын, оны шешімдер қабылдау үшін пайдалану мүмкіндігін, қолданбалы математиканы, сондай-ақ ақпаратты өңдеу, беру, талдау және бағалау алгоритмдерін іске асыратын бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді қамтитын ғылым, техника және технологиялар салалары.
Кәсіби қызмет объектісі:

компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау әдістері мен оларды жүзеге асыратын құралдар;
компьютерлік жүйелерде өңделетін ақпаратты қорғау кезінде туындайтын процестердің математикалық модельдері;
компьютерлік жүйелерде өңделетін ақпаратты қорғау құралдары мен жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етуді құру процестері (технологиялары) ;
кодтау, криптография, асимметриялық шифрлауды жүзеге асыру, сигналдарды цифрлық өңдеу, әр текті объектілерде ақпаратты жасыру, деректердің зияткерлік талдауын қолдануға негізделген шабуылдарды анықтаудың математикалық әдістері.
Кәсіби қызмет түрлері:

ғылыми-зерттеу;
жобалау;
бақылау-аналитикалық;
ұйымдастырушылық-басқарушылық;
пайдалану;
Кәсіби қызметінің функциялары:

Қолданылатын математикалық әдістер мен алгоритмдерді талдау негізінде шифрлау және кодтау құралдары мен әдістерінің тұрақтылығын бағалау;
Принциптер, әдістер және алгоритмдер негізінде ақпаратты жинау, қалпына келтіру және аутентификациялаудың бағдарламалық жүйелерін пайдалану;
Күрделі жүйелерді зерттеу және модельдеу үшін математикалық әдістер мен ғылымды қажетсінетін технологияларды қолдану, атап айтқанда, деректерді өңдеу және талдау, экономика, әлеуметтану, физика, өмір туралы ғылымдар саласында және т. б.; Қазіргі заманғы математикалық және ақпараттық технологиялар негізінде есептеу-талдау және қаржылық операцияларды талдау және болжау, жоспарлау, жүргізу;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Математика, физика, инженерлік негіздер, экономика ғылымдарының базалық білімін, қолданбалы математика мен информатикамен байланысты негізгі фактілерді, тұжырымдамаларды, теориялардың принциптерін пайдалану қабілеті; Математикалық пәндер мен физика білімдерін деректерді,эксперимент нәтижелерін талдау және өңдеу үшін базалық қолдану;
Логикалық және алгоритмдік есептерді математикалық формализациялау үшін тәсілдерді, әдістерді және тәсілдерді таңдауды негіздеу;
Серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерде, төтенше жағдай жағдайларында қабылданатын шешімдердің экономикалық орындылығын айқындау;
5. Физикалық процестердің қасиеттерін сипаттау және зерттеу,сигналдарды өңдеу, шифрлеу және инофрмацияны қорғау үшін оңтайлы математикалық құралдарды өз бетінше таңдау қабілеті; Ақпаратты тұрақты шифрлеу және кодтау үшін қойылған міндеттерді шешу үшін сипаттау және іздеу үшін математикалық аппаратты қолдану;
Сандық ұсыныспен және аналитикалық-сандық өрнектермен сипатталатын деректерді өңдеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерінің базалық білімін қолдану;
6. Кәсіби, зерттеу және қолданбалы есептерді бағдарламалау тілдер мен жүйелерін, аспаптық құралдарды қолдана отырып, шешуге арналған қабілеті; модельдерді, негізгі принциптерді және бағдарламалау технологияларын сипаттау үшін арнайы формальды тілдер мен нотацияларды қолдану;
Ақпаратты қорғау құралдары мен жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етуді, криптографиялық қосымшалар үшін жылдам есептеу алгоритмдерін әзірлеу;
Кәсіби, зерттеу және қолданбалы міндеттерді шешу үшін талдамалық, бағдарламалық-ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
7. Салыстырмалы талдау жүргізу және негізделген ақпаратты қорғаудың заманауи және перспективалық математикалық әдістерін ескере отырып, бағдарламалық-аппараттық құралдарын таңдау қағидаттар, әдістер және алгоритмдер негізінде ақпаратты жинау, қалпына келтіру және аутентификациялаудың бағдарламалық жүйелерін пайдалануды жүргізу;
Қолданылатын математикалық әдістер мен алгоритмдерді талдау негізінде шифрлау және кодтау құралдары мен әдістерінің тұрақтылығы мен тиімділігін бағалау;
8. Деректер қорын басқару жүйесін, компьютерлік желілерді, Web әзірлемелерді қоса алғанда, компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін орнату, реттеу, тестілеу және қызмет көрсету қабілеті; Компьютерлік жүйелер мен желілердің, Web әзірлемелердің қорғалуын және оларды БҚ түрінде іске асыруды қамтамасыз ету бойынша жобалық шешімдерге талдау жүргізу;
Талдау, салыстыру, абстрагирлеу, модельдеу, деректердің дұрыстығын тексеру, жаңа идеяларды жасау және пайдалану;
9. ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарының жұмысы кезінде туындайтын процестердің математикалық модельдерінің барабарлығын әзірлеу, талдау және негіздеу қабілеті; Компьютерлік жүйелерде өңделетін ақпаратты қорғау кезінде туындайтын процестердің математикалық модельдерін зерттеу;
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер