Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B11302 - Логистика (Транспорт)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

ББ мақсаты студенттерді логистика саласында ұйымдастыру-басқару, ақпараттық-талдау, кәсіпкерлік және ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау және жеткізу тізбегін басқару, орындаушылар немесе әр түрлі деңгейдегі басшылар ретінде, сонымен қатар магистратура мен PhD докторантурасында оқуды жалғастыру болып табылады.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- кәсіпорындардағы көліктік-логистикалық үрдісті жоспарлау және ұйымдастыру;

- тауарды жеткізу, сақтау және жөнелту процестерін оңтайландыру;

- жүктерді жеткізудің оңтайлы жоспарларын және тасымалдау бағыттарын әзірлеу;

- қойманың, көлік қызметінің жұмысын бақылау және үйлестіру;

-көліктік-логистикалық жүйелер жұмысының тиімділігін бағалау және логистикалық операцияларды бақылау;

- сатып алуда, өндіруде және таратуда логистикалық процестерді басқару;

- материалдық және материалдық емес ағымдарды басқарумен байланысты ұйымның ресурстарын оңтайландыру.
Кәсіби қызмет объектісі:

- материалдық ағындар мен ресурстар (жүктер, тауарлар, кадрлар);

- тауар қозғалысы жүйелері;

- тасымалдау, өндіру, жабдықтау, бөлу процестерін қамтамасыз ету жүйелері,
қоймалау.

- өндірістік және өткізу жүйелері;

- материалдық емес объектілер (ақпараттық, сервистік).
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

- инновациялық;

- жобалау-технологиялық;

- өндірістік-технологиялық;

- зерттеу;

- сервистік-пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- тасымалдау процесінде материалдық және ақпараттық ағындарды басқару;

- жеткізу жүйесінің операцияларын жоспарлау, құру және басқару;

- өндіріс пункттерінде және тұтынушыларда қайта тиеу процестері мен көлік-қойма операцияларын басқару;

- кәсіпорын шеңберінде жеткізу тізбегінде және әр түрлі бөлімшелердегі жекелеген кәсіпорындардың мақсаттарын келісу және қызметін үйлестіру;

- жабдықтау, өнімді тасымалдау, қоймалау процестерін оңтайландыру мәселелерін шешу;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Ғылыми жаратылыстану пәндері, инженерлік графика және тасымалдау процесін басқару үшін көліктің базалық пәндері саласындағы білімді пайдалану қабілеті. Инженерлік графика дағдыларын алу; кәсіби қызмет саласында машина кестесін пайдалану
Көлік түрлерінің ерекшеліктері, тасымалдауды ұйымдастыру әдістері, қозғалыс қауіпсіздігі, көлік жүйелері жұмысының тиімділігін бағалау әдістері туралы білімді меңгеру
Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында базалық білім алу
5. Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын түсіну, көлік құралдарын және жүктерді жеткізу технологияларын негізделген таңдау. Қазіргі көлік құралдарын жіктеу саласындағы білімді, олардың конструктивтік ерекшеліктерін білу және өзінің болашақ мамандығы туралы білімдерін көрсету.
Кәсіби қызмет саласында көліктік-логистикалық жүйелерді оңтайландыру және ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын меңгеру
6. Логистикалық процестерді басқару саласында ұйымдастырушылық-басқару міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы оңтайландыру әдістерін қолдану қабілеті. Өндірістік және қоймалық логистиканы басқару және оңтайландыру, көліктік-логистикалық жүйелерді талдау дағдыларын қолдану.
Тарату жүйелерінің экономикалық параметрлерін бағалау және жеткізу тізбектерін оңтайландыру дағдыларын меңгеру.
7. Көлік-логистикалық жүйелердегі жүктер мен жолаушыларды жеткізудің экономикалық мақсатқа сай әдістерін жоспарлауды жүзеге асыру. Көліктің коммерциялық қызметі бойынша білімді пайдалану, жүктерді жеткізуді ұйымдастыру саласында маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру.
Жүктерді және жолаушыларды жеткізу кезінде терминалдық кешендердің көліктік инфрақұрылым элементтерін жобалау әдістерін қолдану.
8. Логистика бойынша мамандардың өндірістік, көліктік, технологиялық және ақпараттық қызметі мәселелерінде логистикалық тәсілдердің мәнін түсіну. Технологиялық және ұйымдастыру іс-шараларын жүзеге асыру саласында біліктілік сипаттамасының, мамандық бөлінісінде білім мен іскерліктің талаптар деңгейіне қол жеткізу
Күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті дағдылар мен арнайы білім алу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер