Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07110 - Мехатроника
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Механика, машиналарды салу және пайдалану, электроника, информатика, автоматика және робототехника, басқару теориясы саласындағы маманды дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Алгебра, математикалық талдау, ықтималдықтар теориясы, аналитикалық және кеңістіктік геометрия элементтері, дискретті және қолданбалы математика, соның ішінде математикалық әдістер, мәселелерді математикалық сипаттау аппаратын, механикалық, электротехникалық, электрондық және технологиялық процестерді қолдану үшін қажетті білімдері бар Мехатроника мәселелерін сипаттау үшін белгілі әдістер мен математикалық модельдерді пайдалана алады
Технологиялық процестерді сипаттау үшін алынған теориялық әдістерді қолдана алады
5. Элементтер мен мехатрондық жүйелерді модельдеу мен жобалауға арналған ақпараттық құралдарды орнату, қызмет көрсету және қолдау үшін қажетті жүйелер мен компьютерлік желілер мен операциялық жүйелер архитектурасы саласында базалық білімі бар Машина бөлшектерін салыстыру және есептеу, оның ішінде сызу және сурет салу, сондай-ақ мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып модельдеу дағдыларын меңгерген
Компьютерлік желілер мен желілік қосымшаларды қоса алғанда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана алады
6. Табиғатта және техникада болатын негізгі физикалық құбылыстарды түсіну үшін қажетті білімді қоса алғанда, механика, термодинамика, оптика, электр және магнетизм, қатты дене физикасы саласындағы базалық білімі бар Механикалық жүйелердің беріктігін есептеу және жобалау дағдысына ие
Механика заңдарын білу негізінде техникалық мәселелерді шеше алады
7. Күрделі, интеграцияланған мехатрондық жүйелердің әрекет ету және құру мәнін сипаттау және түсіну, инновациялық мехатрондық шешімдерді енгізу бойынша білімі бар Трансмиссияларды және мехатрон машиналары мен жабдықтарын басқару жүйелерін жобалай және талдай алады
Элементтерді, аналогты және цифрлық электрондық схемаларды және қарапайым электромеханикалық жүйелерді тестілеу процесін жобалай алады
8. Машинаның конструкциясы және жасау, машиналар мен механизмдерді компьютерлік жобалау әдістері саласында базалық білімі бар Автоматтандырылған жобалау әдістерін қолдана отырып мехатронды жүйелерді жобалау дағдылары бар
Мехатрондық жүйелер үшін электрондық датчиктерді таңдау қабілеті бар
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер