Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07105 - Приборостроение
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Кең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптары кезінде бейімделуге қабілеті бар, командада жұмыс істей алатын, кәсіби мәдениетінің жоғары деңгейі бар, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеті бар, теориялық және практикалық дағдылардың жиынтығы бар, аспап жасау саласындағы теория мен тәжірибенің негізгі даму үрдістерін түсінетін жоғары білікті мамандарды дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсете білу, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру; коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану. Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру. Коммуникативтік есептерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану.
Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсете білу.
2. Нәтижелерді өңдеумен және талдаумен берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізу, қолданылатын материалдар мен дайын өнімнің физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдану. Нәтижелерді өңдеу және талдаумен берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізе білу.
Қолданылатын материалдар мен дайын өнімнің физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдана білу.
3. Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындау, Технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдана білу. Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, өндірістік учаскелерде ұйымдастырушылық-жоспарлы жұмыстарды орындай білу.
Технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдана білу.
4. Технологиялық процестерді есептеудің стандартты әдістерін қолдана білу, жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау және жобалау және технологиялық құжаттаманы рәсімдеу, соның ішінде автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып. Технологиялық процестерді есептеудің стандартты әдістерін қолдана білу.
Жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындауды және стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жобалық және технологиялық құжаттаманы ресімдеуді білу.
5. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
6. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
7. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
8. Қоршаған орта туралы ғылыми білімнің тұтас жүйесі негізінде кешенді инженерлік қызметтегі арнайы пәндердің негіздерін білу және түсіну Тұтас жүйе негізінде кешенді инженерлік қызметтегі арнайы пәндердің негіздерін түсіну қоршаған орта туралы ғылыми білімдер
Қоршаған орта туралы ғылыми білімнің тұтас жүйесі негізінде кешенді инженерлік қызметтегі арнайы пәндер негіздерін білу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер