Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07103 - Теплоэнергетика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және талап етілетін мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет саласы жылуды өндіруге арналған техникалық құралдарды зерттеу, жобалау, конскукциялай және пайдалану, оның қолданылуы, оның ағындарының басқаруы және басқа да энергия түрлерін жылуға айналдыруды қамту.
Кәсіби қызмет объектісі:

- энергетикалық жүйелер мен кешендер;
- жабдықтар мен өндірістерді электрмен қамтамасыз ету жүйесі;
- өнеркәсіп кәсіпорындарының электрмен жабдықтау жүйелері;
- автономды объектілердің энергиямен жабдықтау жүйелері;
- энергетикалық қондырғылар;
- баламалы және жаңартылатын энергия көздері негізінде электр станциялары мен кешендер;
- жылу технологиясын өндіру схемалары;
- жылуды өндіру, бөлу және пайдалану технологиялық қондырғылары;
- әртүрлі мақсаттарға арналған бу және ыстық су қазандары, атом электр станцияларының бу генераторлары;
- бу және газ турбиналары, энергетикалық қондырғылар;
- сығылған және сұйытылған газдарды, компрессорды,
тоңазытқыш және криогенді өсімдіктер, ауа баптау жүйелері, жылу сорғылары;
- жоғары температура мен термометрлік технологиялар, химиялық реакторлар қондырғылары, жүйелері және кешендер;
- әртүрлі мақсаттарға арналған жылу-техникалық жабдықтарды, жылу және жаппай тасымалдау құрылғылары;
- жылыту желілері;
- ауаны салқындатқыштар мен жұмыс сұйықтықтарын орнату;
- технологиялық сұйықтықтар, газдар мен булар;
- жылу тасымалдағыштар және энергетикалық және технологиялық қондырғылардың жұмыс органы ретінде балқымалар, қатты денелер мен массалар;
- отын және майлар;
- отын және мұнай дайындау жүйелері;
- стандартталған сапалы суды дайындау және пайдалану қондырғылары, жүйелер және кешендер;
- жылу және атом электр станцияларынан суды дайындау және пайдалану технологиялық қондырғылары: алдын ала өңдеу, ион алмасу және мембрана қондырғылары, жылу желілері мен жылумен жабдықтау тұтынушыларынан суды дайындау және пайдалану үшін технологиялық қондырғылар;
- суды қайта өңдеу жүйесі;
- жылу және электротехникалық процестерді, қондырғыларды, жүйелер мен кешендерді автоматты басқару және басқару жүйесі;
- нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері, жабдықтарды сынау әдістері мен құралдары және сатылатын өнімдердің сапасын бақылау.
Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалау-конструксторлық;
- инновациялық;
- өндіріс пен технология;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- зерттеу;
- монтаждау және іске қосу;
- қызмет көрсету және пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- қойылған міндеттерді шешуге бағытталған жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын, мақсаттарға қол жеткізудің критерийлері мен көрсеткіштерін, олардың өзара байланысының құрылымын қалыптастыруды, проблемаларды шешудің басымдықтарын айқындайды;
- проблеманы шешуге, опцияларды талдауды, салдарын болжауды, көп критерийлік, белгісіздік жағдайында ымыралы шешімдерді іздеуді, өнім жобасын немесе технологиялық процесті жүзеге асыруды жоспарлауды әзірлейді;
- өнеркәсіптік кәсіпорындардың және жылу энергетикасының энергетикалық кешендеріндегі энергия ресурстарын тиімді пайдалануды ұйымдастыруда;
- жылу техникасы жабдықтарын қайта құру, жаңғырту және сынақтан өткізу;
- жабдықтың оңтайлы жұмыс режимінің параметрлерін белгілеу кезінде; энергияны үнемдейтін технологияларды енгізу, қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану үшін жүйелер, дәстүрлі емес энергия көздері және энергетикалық технологияларды біріктіру;
- жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелерді автоматтандыруда;
- негізгі әдістерді өлшеу үшін әдістерді, құралдарды және диаграммаларды құрастыруда
жылу техникасы құралдарының жұмыс сипаттамалары; техникалық құжаттаманы әзірлеу;
- жабдықтың оңтайлы жұмыс режимінің параметрлерін белгілеу кезінде;
өнеркəсіптік кəсіпорындар үшін суды жəне отын беру схемаларын таңдау;
- су мен отын сапасының технологиялық көрсеткіштерін анықтау әдістерін таңдау және қолдану;
- қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, технологиялық жабдықты автоматты реттеу және бақылау жүйелерін әзірлеуге арналған техникалық ерекшеліктерді дайындау кезінде;
- нормативтік құжаттамаға сәйкес жабдықты қабылдау сынақтарына, жабдықты пайдалануға қабылдау кезінде, монтаждау және іске қосу жұмыстарына қатысады; - әр түрлі талаптарға (шығындар, сапа, қауіпсіздік және мерзім үшін) ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау;
- өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау кезінде;
- өндірістік процесте техникалық бақылауды, тестілеуді және сапаны басқаруды жүзеге асыру кезінде
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Технологиялық процестердің метрологиялық қамтамасыз етілуін ұйымдастыруға қатысу технологиялық жабдықтың жұмыс режимдерін бақылаудың стандартты әдістерін қолдана отырып, өндірістегі энергия мен ресурс үнемдеу шараларын қамтамасыз ету және жоспарлау қабылеттілігі. Жылу және электрмен жабдықтау жүйелерінің техникалық және экономикалық көрсеткіштерін анықтаудың әдістеріне ие болу.
Энергетикалық қондырғыларды және олардың элементтерін жобалауға арналған нормативтік құжаттарға сәйкес бастапқы деректерді жинауға және талдауға қатысу қабылеттілігіне ие болу.
3. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
4. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
5. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі білімдерін көрсету, кəсіби қызметте кездесетін проблемаларды табиғи ғылымды анықтауға дайындығын көрсету; олардың шешілуіне ғылымның негізгі заңдарын, математикалық талдау мен модельдеу әдістерін, теориялық және тәжірибелік зерттеулерді қолдану. Инженерлік есептерді шешу кезінде математикалық талдау әдістерін қолдану және әртүрлі құрылғыларда құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін анықтау.
Күнделікті кәсіби іс-әрекеттер үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу.
6. Жылуэнергетиканың қазіргі заманғы және перспективалы бағыттарын білу, қазіргі заманғы теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін әзірлеуге қатысуға дайындығы мен қабылеттігі. Өздерінің кәсіби қызметінің салдары туралы және елдің энергетикалық қауіпсіздігі түсіктерге ие болу.
Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу туралы заңнамасының негіздерін және жылу энергетикалық жүйелердің дамуының заманауи бағыттарын білу керек.
7. Технологиялық жабдықтарды жұмыс режимдеріне мониторинг жүргізудің стандартты әдістерін пайдалана отырып, технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға қатысуға дайындығы. Қазақстанның климаттық аймақтарының ерекшеліктерін, отын-энергетикалық баланстың құрылымын және даму перспективаларын ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі.
Жұмыстың профиліне сәйкес технологиялық жабдықтарды сынау, іске қосу және пайдаланудың өздік әдістеріне ие болу
8. Әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздері мен қауіпсіздік техникасы туралы білімді қолдана білу. Энергетикалық қондырғылар мен олардың элементтерін жобалаудың алдын-ала техникалық-экономикалық негіздемесіне қатысу қабілеттігіне ие болу.
Халықаралық стандарттарды ескере отырып, өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалауды білу.
Өндірістік персонал мен халықты ықтимал авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарынан қорғаудың негізгі әдістерін игеру.
9. Стандартты әдістерге сәйкес есептеулерді жүргізу, техникалық тапсырмаға сәйкес стандартты автоматтандыру құралдарын пайдаланып технологиялық жабдықтарды жобалау қабылеттілігіне ие болу. Автоматтандыру құралдарын пайдалананып энергетикалық қондырғыларды және олардың элементтерін жобалау үшін бастапқы деректерді жинауға және талдауға қатысу қабілеттілігі.
Типті қарапайым тестілеуге және технологиялық жабдықты жөндеуге, монтаждау, пайдалануға беру және пайдалануға беру жұмыстарына қатысу
10. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету, жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге арналған өтінімдерді дайындау, жөндеуге арналған техникалық құжаттаманы дайындау қабылеттілігіне ие болу. Технологиялық жабдықтар мен жылу және электрмен жабдықтау жүйелерін монтаждау, іске қосу және жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың өздік әдістеріне ие болу.
Жабдықтардың, жылу желілерін, жылу және жылу технологиялық жүйелерін сынау бойынша жоспарларды, бағдарламаларды және әдістерді әзірлеуді білу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер