Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07104 - Электроэнергетика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және талап етілетін мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Түлектердің кəсіби қызметінің саласы - бұл процестерді жүзеге асыратын элементтерді, аспаптарды жəне жүйелерді өндіру, беру, тарату, трансформациялау, электр энергиясын қолдану, энергия ағынын бақылау, өндіру жəне өндіру үшін адам қызметінің əдістері мен əдістерінің жиынтығы.
Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіптік қызметтің объектілері дәстүрлі энергия көздеріне негізделген электр станциялары, электр станциялары мен кешендер болып табылады; электр машиналары, трансформаторлар, электромеханикалық кешендер және жүйелер, оның ішінде бақылау және реттеу; электр және электрондық құрылғылар, электромеханикалық және электрондық құрылғылар кешендерi мен жүйелерi, энергия ағындарын басқарудың автоматты құрылғылары мен жүйелерi; электржетек және экономиканың әртүрлі секторларындағы механизмдер мен технологиялық кешендерді автоматтандыру; электр тасымалдаудың әр түрлі түрлері және көлік жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралдары; автоматтандырылған электр жүйелері, түрлендіргіштер, энергияның электржетегі, технологиялық және қосалқы қондырғылар, оларды автоматтандыру, бақылау және диагностика жүйесі; нормативтік-техникалық құжаттаманы және стандарттау жүйелерін, сынақ әдістерін және құралдарын және электротехника өнімдерінің сапасын бақылауды, электр жабдықтарын және электрмен жабдықтау жүйелерін, электр қондырғыларын және жүйелерін қамтиды.
Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалау және технологиялық;
- инновациялық;
- өндіріс пен технология;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- ғылыми-зерттеу;
- монтаждау және іске қосу;
- қызмет көрсету және пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- электр станциялары мен қосалқы станциялардың, электр жүйелері мен желілерінің, релелік қорғанысты және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыруды, түрлі салалардың кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды, ауылшаруашылық кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін . электр энергиясы, электромеханика, электр оқшаулау және кабельдік технологиялар, электротехникалық перестановок және жүйелер, жарықтандыру және жарық көзі жетегі және автоматтандыру жүйелері;техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, пайдалану, жетілдіру, жаңғырту және жетілдіруді жүргізеді және бақылайды;
- электр станцияларының және қосалқы станцияларының, электрлік жүйелер мен желілердің, релелік қорғаныс және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру, түрлі салалардың кәсіпорындарын электрмен жабдықтау, ауылшаруашылық кәсіпорындарын электрмен жабдықтау, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері, электромеханика, электр оқшаулау және кабельдік технологиялар, электротехнологиялық қондырғылар мен жүйелер, жарықтандыру және жарық көздері, электр жетегі және автоматты технологиялық жүйелердің параметрлерінің негізгі өлшеу құралдарын метрологиялық тексеруден өткізу
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Техникалық талаптарға және нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес әртүрлі техникалық, энергия тиімді және экологиялық талаптарды сақтай отырып, кәсіптік қызмет объектілерін жобалауға қатысу қабылеттілігі. Стандартты процедураларға сәйкес стандартты автоматтандыру және жобалау құралдарын пайдалана отырып, техникалық сипаттамаларға сәйкес есептеулерді жүзеге асыра білу.
Жобаланатын құрылғылар мен жүйелерге арналған негізгі техникалық және экономикалық талаптарды қалыптастыру дағдыларына ие болу.
3. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
4. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
5. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі білімдерін көрсету, кəсіби қызметте кездесетін проблемаларды табиғи ғылымды анықтауға дайындығын көрсету. Күнделікті кәсіби іс-әрекеттер үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу.
Инженерлік есептерді шешу кезінде математикалық талдау әдістерін қолдану және әртүрлі құрылғыларда құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін анықтау.
6. Кәсіби қызметте электр тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін қолдану. Электрондық және компьютерлік жүйелер мен желілерде жұмыс істеу дағдыларына ие болу.
Күнделікті кәсіби іс-әрекеттер үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу.
7. Экономикалық білім негіздерін және өмірдің әртүрлі салаларында еңбек қорғауды қолдана білу. Нарықтық экономикадағы менеджменттің сипатын және маңыздылығын, сонымен қатар басқару әдістерімен қағидаларын білетін маманды дайындау.
Өндіріс персоналдың және жұртшылықты болатын түрлі апатты оқиғалардан және табиғи апаттардың салдарынан қорғаудың негізгі әдістері туралы білімге ие.
8. Кәсіптік қызмет объектілерінің жұмыс режимдерін есептеу қабілеттілігі. Электр энергетикадағы дамыған және пайдаланылатын құралдарының жұмыс қағидаларын, техникалық сипаттамаларын және конструктивті ерекшеліктерін білу.
Электр энергетика құрылғыларын әзірлеу және пайдалану кезінде стандарттаудың, метрологиялық қамтамасыз етудің және өмір қауіпсіздігінің талаптарын білу.
9. Электрэнергиялық және электртехникалық жабдықтарды диагностикалау және пайдалану сынақтарының әдістері мен техникалық құралдарын қолдану қабылеттілігі. Электр энергетикасы саласында жаңа перспективалы бағыттарды құру үшін теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін білу.
Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерінде құзыретті болу.
10. Кәсіби қызмет объектілерінде жабдықтау элементтерін орнатуға қатысу. Зерттелген техникалық объектілерді пайдалану дағдысын меңгеру.
Іске қосу мен жөндеу жұмыстарықатысу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер